Архив по дни: 07.07.2021


„Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение“ по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни […]

УЧИТЕЛИ ПРЕМИНАВАТ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ДУАЛНАТА СИСТЕМА НА ...


Русенският университет „Ангел Кънчев“, в стратегическо партньорство с организации от Италия, Великобритания, Франция, Испания и Португалия, работи по социалнозначим международен проект, финансиран по Програма „Еразъм +“. Проектът „ComEnter&RC – Предприятия на общността и отговорно гражданство за младежите и жените“ цели осигуряване на подкрепа за усвояване на умения, необходими в борбата […]

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ РАБОТИ ПО СОЦИАЛНОЗНАЧИМ МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ...