Daily Archives: 05.03.2019


ДФЗ
Приключи предварителното класиране на проектите за услуги и производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. Инвестиционните предложения бяха подени през ИСУН по процедурите чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и […]

Приключи предварителната оценка на проектите за услуги и производство по ...