Daily Archives: 27.03.2018


DSC01805
На 27-ми март се откриха изложенията и конференциите EE и ВЕ, Save the Planet и Smart Cities, които се организират от Виа Експо в ИЕЦ, София и ще продължат до 29-ти март. „Възможностите на технологиите стават все по-неограничени и достъпни за селското стопанство, бизнеса, общините. Събитията демонстрират многобройните ползи от […]

Запознайте се с нови ресурсно ефективни и рентабилни решения за ...Космически храни
През последните години сублимационното сушене (лиофилизация) се налага като модерно биотехнологично решение при производството на здравословни продукти. Лиофилизацията представлява многофазен процес, включващ: замразяване на биоматериала до ниски температури; предварително изсушаване, когато кристалите на водата сублимират при нагряване в условия на вакуум и десорбция на остатъчната влага. Обект на сублимационното сушене […]

Как се прави храната за космонавти?GGS_sgrada
Националната професионалната гимназия по горско стопанство „Хр. Ботев” – Велинград е наследник на първото горско училище, открито на 01.10.1896 г. в м. Чамкория – Боровец, което от 1911 г. до 1925 г. е преместено и функционира в с. Лъджене – сега квартал на Велинград. Гимназията е единственото в страната училище, […]

Първото горско училище


ЛТУ
В рамките на проект BG05M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехническия университет”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014 – 2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове с бенефициент Лесотехнически университет и Седмицата на гората в Лесотехнически Университет на 03.04.2018 […]

Състезание по растителна защита


ЛСЗ
След първата половина на XX в. рязкото изменение на екологичните условия и влошаването на здравето на горските екосистеми налагат да се търси нов подход към практическите потребности и новите предизвикателства пред опазването на горските екосистеми, гарантиращ възобновяването им, прогнозиране и намаляване на последиците от екстремни прояви на природните биотични и […]

Лесозащитна станция СофияАРИБ
Прочетете внимателно инструкциите на етикета и/или листовката преди употреба на продукта за растителна защита (ПРЗ). Съхранявайте ПРЗ на места с ограничен достъп, съгласно инструкциите на производителите. Защитете се с лични предпазни средства при работа с ПРЗ. Проверявайте и поддържайте в добро състояние техниката за приложение на ПРЗ. Приготвяйте работния разтвор […]

Безопасна употреба на продукти за растителна защита


100_3054
По време на отворените врати на Регионална дирекция по горите – Берковица, сутринта на 26 март, заедно със своите преподаватели са влезли и учениците от 11а клас, специалност „Горско и ловно стопанство“ на Лесотехническа професионална гимназия гр. Берковица, съобщиха от пресцентъра на Изпълнителната агенция по горите. Организираната среща и работата […]

„Младежко управление“ в Регионална дирекция по горите – Берковица