Архив по дни: 16.03.2023


Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) извърши предварителното класиране на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на […]

122 проекта за енергийна ефективност по подмярка 7.2 от ПРСР ...


България се нареди на второ място по регистрирани храни с традиционно специфичен характер в Европейския съюз, след като днес бе официално вписан и „Суджук Търновски“/„Търновски суджук“. Европейската комисия (ЕК) включи българския „Суджук Търновски“/„Търновски суджук“ в регистъра по схемите за качество на храните с традиционно специфичен характер (ХТСХ). Регистрацията по схемите […]

България е на второ място по регистрирани храни с традиционно ...


През 2016 г., при поемането на поста директор на Добруджански земеделски институт – Ген. Тошево, доц. д-р инж. Илия Илиев си постави за цел целенасочено да работи за издигане на нивото на професионализъм на учените в Института и за превръщането му в по-привлекателно място за реализация на млади научни работници. Шест […]

Младите надежди на аграрната наука в Добруджански земеделски институт – ...