Бизнес информация


ДВ брой: 12/13.2.2015 г. Закон за изменение и дoпълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители Наредба № 4 от 3 февруари 2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните   ДВ брой: 13/17.2.2015 г. Постановление № 26 от 10 февруари 2015 г. за одобряване на допълнителни разходи […]

Нормативни актове в земеделието февруари 2015 г. – септември 2015 ...


ДВ брой: 87, от дата 21.10.2014 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете   ДВ брой: 89, от дата 28.10.2014 г. Наредба за допълнение на Наредба № 11 […]

Нормативни актове в земеделието октомври 2014 г. – февруари ...


ДВ брой: 61, от дата 25.7.2014 г. Закон за защита на растенията   ДВ брой: 62, от дата 29.7.2014 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици Наредба за изменение и допълнение на Наредба […]

Нормативни актове в земеделието юли – октомври 2014IMG_3508
НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО  МАРТ 2014 г.   ДВ брой: 24, от дата 18.3.2014 г. Правилник за организацията и дейността на Комисията за издаване или отказ за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдните организации Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2008 г. […]

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО МАРТ 2014 г.


DSC_0102
С приетите промени в Наредба № 26 за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход, е облекчен достъпът до пазара на малките земеделски производители. Те вече ще могат да продават продукцията си не само в административната област, в която е разположен животновъдният им […]

С приетите промени в Наредба № 26 облекчиха условията за ...


niva
ДВ брой: 98, от дата 12.11.2013 г. Наредба № 8 от 31 октомври 2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за […]

Нормативни актове в земделието декември 2013 годинаНормативни актове в земеделието  м. Септември – ноември  2013  г.
ДВ брой: 84, от дата 27.9.2013 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. „Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на […]

Нормативни актове в земеделието м. Септември – ноември ...


  ДВ брой: 70, от дата 9.8.2013 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 […]

Нормативни актове в земеделието август и септември 2013


БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ Нови нормативни актове за земеделието – 2013 г.   ДВ брой: 1, от дата 4.1.2013 г. Постановление № 349 от 21 декември 2012 г. за изменение и допълнение на Наредбата за специфичните изиск­вания към млечните продукти, приета с Постановление № 119 на Министерския съвет от 2012 г. Наредба […]

Нормативни актове в земеделието през 2013 година