Архив по дни: 20.02.2023


44 проектни предложения по процедура чрез подбор№ BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. преминават на последващ етап […]

44 проекта за реконструкция и рехабилитация на общински пътища по ...


Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди общ финансов ресурс в размер на 11 341 000 лв. по 4 инвестиционни схеми за държавни помощи за 2023 г. С отпуснатия ресурс ще бъдат финансирани поетите ангажименти за подадени проекти и сключени договори от предходни приеми. По схемата „Помощ за инвестиции в […]

Отпускат се общо 11,3 млн. лева за финансиране на одобрени ...


Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) утвърди годишна лихва в размер на 3% за отпусканите пряко от Фонда инвестиционни кредити за 2023 г. През периода от 2002 до началото на 2014 г. годишният лихвен процент по пряко отпусканите кредити беше в размер на 6%. От 2014 г. този лихвен […]

УС на ДФЗ утвърди 3% годишна лихва по кредити за ...На свое заседание днес Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди ресурс от 3 500 000 лв. за 2023 г. по схемата за подпомагане „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция“. До влизане в сила на новите схеми за държавни помощи, съгласно законодателството за държавните помощи […]

ДФЗ отпуска 3,5 млн. лева за съфинансиране на застраховки на ...


Министърът на земеделието Явор Гечев ще открие международното земеделско изложение АГРА, както и съпътстващите изложби за лозарство и винарство „Винария“ и за храни, напитки, опаковки, машини и технологии „Фудтех“. Официалното откриване е утре (21 февруари) от 11:30 ч., палата № 6 на Международен панаир Пловдив. Международните изложения АГРА, „Винария“ и […]

Министър Явор Гечев ще открие международното изложение АГРА