Архив по дни: 19.11.2021


Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на постъпилите чрез ИСУН проектни предложения за производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г., получили между 40 и 60 точки на предварителна оценка по критериите за подбор. […]

Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 68 проекта ...


Русенският университет ”Ангел Кънчев” беше избран за изпълнител за Провеждане на краткосрочни обучения с кредити на учители, педагогически специалисти и директори от образователните институции-партньори за работа в мултикултурна среда по проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“. В тази връзка, днес 19.11.2021 г., се подписа договор за […]

РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ЩЕ ОБУЧАВА УЧИТЕЛИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА ...