Архив по дни: 24.06.2021


Здрави букови дървета, с диаметър от 30 см до 70 см, са маркирани за сеч в нарушение на Наредбата за сечите в горите. Нарушението е открито от горски инспектори на Регионална дирекция по горите – Сливен и мобилен екип на Югоизточно държавно предприятие – Сливен при съвместна проверка на обекти […]

Спасени вековни дървета във вододайна зона


ДФ „Земеделие“ започна изплащането на финансовата помощ по Националната програма по пчеларство (НПП) за прием 2021 г. Към момента са преведени 205 564 лв. на 80 кандидати. От старта на приема за плащания по програмата до момента са приети близо 200 заявления. Пчеларите, изпълнили договорите си, могат да подават заявления […]

Започнаха плащанията по Националната програма по пчеларство


ДФ „Земеделие“ преведе още над 2 млн. лв. (2 045 032,56 лева) на 205 земеделски стопани, кандидатствали по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Заедно с разплатените на 28 май средства, общият размер на плащанията по мярката достигна близо 5,8 млн. лв. (5 774 376,05 лева), […]

Продължава изплащането на субсидиите за хуманно отношение към животните