биомаса

Обществено обсъждане на Национален план за действие за енергия от горска биомаса се проведе във Варна


Горите в България, предвид техния видов състав, възрастова структура и произход разполагат със сериозен потенциал от горскодървесна биомаса за производство на енергия. Това показва проект на Национален план за действие за енергия от горска биомаса – 2018-2027 г., представен за обществено обсъждане на двудневна кръгла маса в гр. Варна,съобщиха от ИАГ.

Националният план обединява експертните анализи и гледните точки на заинтересованите страни в комплекс от приоритети, мерки и дейности, чрез които до 2027г. производството и потреблението на енергия от горска биомаса да запази и увеличи своето значение за енергийния баланс на България, да допринесе за намаляване на енергийната зависимост, подобряване чистотата на въздуха и за смекчаване на влиянието на климатичните промени.

Горската биомаса е възобновяем и изключително ценен ресурс, който все още не се използва достатъчно ефективно и пълноценно, включително за производство на енергия, смятат експертите. Представените в плана данни показват наличие на голям резерв от неизползвана отпадна дървесина, състоящ се от клони и вършина, които остават неизползвани на сечищата.

„Една от основните цели на проекта е да предизвикаме бизнеса и гражданското общество да започне да мисли, че сегашният начин за използване на дървесината за енергия е безкрайно нерационален. На практика населението, особено в селските райони и по-малките общини използва около 3 млн. куб.м дърва за огрев, изгаряйки ги в остарели уреди. Изчислено е, че коефициентът на полезно действие при този начин на пряко изгаряне достига 30% – 40%. Реално в един съвременен котел ефективността от това изгаряне достига 90%. При изгаряне на цялата дървесина по-високоефективно и преминавайки от индивидуално към групово/многофамилно отопление ще може да отопляваме населението с половината количество от използваната понастоящем дървесина“, посочи д-р инж. Любчо Тричков, гл. експерт в ИАГ.

„Надяваме се националният план за действие за енергия от горска биомаса да доведе до по бърза смяна на горивата от нискоефективни към високоефективни и многофамилни инсталации, както и от изкопаеми към възобновяеми източници, какъвто е горскодървесната биомаса, като предизвика и въвеждане на необходимите стимули и съвременни зелени технологии, както и подобряване на политическата и нормативната рамка“, допълни инж. Валентин Чамбов, директор на дирекция в Агенцията по горите.

Като собственик на инсталация за производство на енергия от биомаса Манол Тодоров, „Фазерлес“ АД, Силистра определи темата за биомасата като изключително важна за България. „В страната ни се изхвърлят огромни количества биомаса на регламентирани и нерегламентирани сметища“, подчерта той. „Необходимо е да се помисли в посока за облекчаване и отпадане на допълнителните изискванията при кандидатстване с проекти по програми. Изключително трудно е да се реализират проекти по програми, свързани с оползотворяването на биомасата.“

В дискусията се включиха представители на всички заинтересовани страни, включително държавни, областни и общински администрации, представители на бизнеса, други юридически и физически лица, представители на националните и регионални медии и др.

Събитието се организира в рамките на  проект „Регионални политики за устойчива биоенергия – BIO4ECO“ по програма ИНТЕРРЕГ, Европа на Европейския съюз. Водещ партньор е Горският технологичен център на Каталуния, Испания, а партньор от българска страна е Изпълнителна агенция по горите.