BSK_logo

Екоиновациите – решения за бизнеса


Екоиновациите са фокусът, около който е съсредоточено развитието на бизнеса в съвременните условия. Те водят до намаляване на разходите, възможности за растеж и превръщане на добрите идеи в успешна стопанска дейност. При разработването на екоиновациите в предприятията следва да се отчитат промените в законодателството и как тези промени биха допринесли за по-доброто бизнес развитие. За целта фирмите трябва да разполагат с добре подготвен и обучен персонал.

Българска стопанска камара, съвместно с партньори от Гърция, Кипър и Северна Македония работи през последните години по проект „Разпространяване на знания за иновациите в околната среда с цел повишаване на конкурентоспособността на МСП” (SMecoMP), който има за цел именно разработването на международна платформа, чрез която ще се разпространяват знания за: Управление на отпадъците; Възобновяеми енергийни източници; Производство на органични и екологични продукти; Управление на замърсяването на въздуха; Зелени финансови продукти; Управление по околната среда.

За да се изберат насоките на обучение, бяха проведени анкетни проучвания сред бизнес операторите, какви видове обучения са предпочитани от тях, съдържанието им и начинът на провеждане.

Посочените по-горе направления се оказаха ключови за анкетираните, като начинът на обучение, предпочитан от по-голямата част от отговорите бяха за достъпни материали в интернет среда.

Управлението на отпадъците е един от най-широко използваните начини за въвеждане на иновации – приемане на пакет „Кръгова икономика – изменения на рамковата директива за отпадъците, стратегията за пластмасите и подготовката на директивата за пластмасите за еднократна употреба и намаляването на отпадъците в морската среда”.

Неопасните отпадъци, които се образуват в индустрията, в по-голямата си част се оползотворяват и намират приложение за производство на съпътстващи продукти или се преработват и се влагат като суровини. Съществуват редица недостатъци в системата за статистическо наблюдение на количествата образувани и оползотворени отпадъци.

Управлението на отпадъците е особено актуално във връзка с измененията в законодателството. На дневен ред са практически въпроси, с които бизнесът се сблъсква ежедневно – лошата инфраструктура в страната, дейностите по управление на промишлените отпадъци – от тяхното създаване до окончателното им обезвреждане. Ще бъдат обхванати следните теми: Изпълнение на целите и законодателната рамка; организация на институциите и човешките ресурси; Възстановяване на разходите и финансиране на услуги и инвестиции; Всички фази на техническото управление от събирането до окончателното оползотворяване или обезвреждане; Законодателна рамка на ЕС за управление на отпадъците, кръгова икономика.

Като отчитаме, че кръговата икономика е един от икономически най-достъпните начини за управлението на отпадъците, БСК участва и в международна платформа за тяхното оползотворяване. За разработката на платформата беше направено проучване на образуваните отпадъци в страната, възможните бизнес модели за преработването им и възможностите в другите страни.

Проучването включваше допитване до заинтересованите страни: бизнес, общини и експерти от академичните среди. Разработен е и доклад за възможните бизнес модели през погледа на бизнеса – Кой тип индустриална симбиоза е най-подходяща за нас?

Предприятията, които генерират отпадъчни потоци, могат да приложат следните две стратегии при въвеждане на индустриална симбиоза – вътрешно оползотворяване – предприятието ползва отпадъците с цел заместване на суровина в рамките на същата компания и външно оползотворяване, когато отпадъците на едно предприятие могат да бъдат ползвани от друга компания. Оползотворяването може да бъде както материално, така и енергийно и топлинно.

Индустриалните партньори, които използват платформата могат да реализират значителна печалба чрез намаляване на разходите за закупуване на първични ресурси и суровини или чрез създаване на нов поток от приходи и придаване на стойност на продукт, който преди е считан за отпадък.

Повече информация за платформата за обучение може да получите на електронен адрес iliana@bia-bg.com.

По материали на БСК