User comments

„Свилоза“ – отговорност и грижа  


„Свилоза” АД, гр. Свищов, е едно от емблематичните предприятия в Централна северна България. Създадено е през 1966 година и днес, чрез основното си дъщерно дружество „Свилоцел” ЕАД е единствен производител у нас и на Балканския полуостров на сулфатна избелена целулоза от широколистна дървесина, представляваща суровина за производство на тишу хартии, хартии за писане и печат, копирни хартии, хартии с пигментно покритие, повърхностно облагородени хартии, велпапе с покритие, лицев слой на картони и др.

В завода е внедрена и сертифицирана интегрирана система за управление, включваща система за управление на качеството, система за управление на околната среда и система за управление на здравословните и безопасни условия на труд. Дружеството е част от доброволната инициатива „Отговорност и грижа” (Responsible care) и притежава сертификат за проследяване на дървесината като основна суровина. Свилоза притежава грамоти за специален принос към Зелената идея и специална награда в конкурса „Най-зелени компании на България”, а през 2016 г. спечели „Зелен Оскар” и първо място в категория „Индустрия и производствен сектор” в същия конкурс, който отличи най-зелените компании в България.

„Свилоза” инвестира непрекъснато в проекти, свързани с увеличаване на капацитетните възможности на инсталацията си и пълното оползотворяване на влаганите в производството суровини и материали. Ръководството търси и работи с най-добрите налични технологии в целулозния бранш, внедрява енергоефективни проекти. Отпадъкът при обработката на дървесината в целулозното производство се изгаря в котел за биомаса, като произведената пара се използва за технологични нужди. Свилоцел е напълно независима по отношение на консумацията на топлоенергия, а съотношението на закупена и произведена електроенергия е 50:50.

Мисията на компанията би била невъзможна, ако не покрива националните и европейски стандарти за опазване на околната среда. За последните 10 години във фирмата са инвестирани над 20 млн. лв. за екологични инсталации – пречиствателна станция за отпадни води, електрофилтри, пречистващи инсталации за лошо миришещи газове, прахоулавяща система и др. В тази посока е и разработката и пускането в производство на новите продукти почвени подобрители за неутрализиране на кисели почви ПН-98 и ПП-76, изцяло предназначени за селското стопанство. Суровина за тяхното производство са отпадни материали от целулозното производство. Реализирайки почвените подобрители на пазара, компанията решава и проблеми свързани с генерирането и натрупването на отпадъци.

Компанията непрекъснато работи по проекти в областта на енергийната ефективност (намаляване топлинните загуби в промишлени и битови помещения чрез саниране на сградите,  намаляване технологичните загуби на топлоенергия и загубите по топлопреноса, чрез изпълнение на висококачествени изолации на технологичните тръбопроводи, изграждане на нов котел за изгаряне на отпадъчната биомаса с цел оползотворяване на цялото количество биомаса и преминаване към комбинирано производство на електро и топлоенергия от отпадъчна дървесина, изграждане на биологично стъпало към пречиствателната станция за отпадни води, внедряване на нови продукти на целулозна основа.

„Свилоза” следва максимата „Всяка предприета малка стъпка води към голямата цел на компанията – да развива устойчиви продукти и практики, да гради устойчив бизнес” и в синхрон с логото на компанията „В хармония с природата”.

 Мая Ташева,

зам. мениджър продажби, Свилоцел