Mladenov_sn

Работим за проспериращо земеделие


Интервю с доц. д-р Младен Младенов, изп. д-р на НССЗ

– Запознайте ни накратко с Националната служба за съвети в земеделието.

– НССЗ е създадена в края на 1999 г. на база на Закона за селскостопанската академия и след структуриране и кадрово обезпечаване започва съветническата си дейност през месец октомври 2000 г. НССЗ е наследник на Националната система за съвети в земеделието, която от своя страна e създадена на базата на подписано споразумение между Селскостопанската академия и тогавашното Министерство на земеделието и хранителната промишленост и изградена с техническата и финансова помощ на Програма ФАР – Земеделие в рамките на два проекта – 1995-1999 г.

НССЗ е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и 27 териториални областни офиси (ТОО) в страната. Съгласно устройствения ѝ правилник броят на служителите е 70 души, като съгласно Постановление № 185 на Министерския съвет от 2011 г. има право да назначи извън утвърдената численост на персонала до 50 броя експерти с професионална подготовка в областта на растениевъдството, животновъдството и аграрната икономика за изпълняване на дейности си по мярка 143 „Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния“ от ПРСР 2007 – 2013 г. и по ПРСР 2014 – 2020 г., в т. ч. мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанство и услуги по заместване в стопанство“.

Мисията на НССЗ е да подпомага прилагането на държавната политиката в аграрния сектор и постигането на заложените от МЗХГ приоритети и цели за осъществяване на ефективно и конкурентно земеделие в Република България. Да съдейства за развитието на националната система за съвети в земеделието и предлага на земеделските стопани качествени консултантски услуги, актуална и полезна информация, обучение и техническа помощ. НССЗ извършва дейност на територията на цялата страна, тъй като има офиси във всеки областен град, но няма представители на общинско ниво поради ограничения си брой служители. Това затруднява дейността ѝ, но на този етап се компенсира с по-чести посещения на експерти от офисите в общините и провеждането на изнесени приемни в различни населени места по предварителен обявен график.

НССЗ има своето запазено място като структура подпомагаща развитието на земеделието. От 2008 г. НССЗ консултира земеделските стопани и ги подпомага при кандидатстване по различни мерки от Програмата за развитие на селските райони. На база на изграденият професионален и административен капацитет и в сътрудничеството с множество държавни институции и неправителствени организации, НССЗ успява да предлага комплексен пакет от консултантски услуги, включващ консултации от създаването на фермата до нейното пълно обслужване в агрономически, животновъден и агроикономически аспект.  Годишно предоставяме над 80 000 консултации на над 20 000 фермери по специализирани въпроси и по мерките от  ПРСР 2014 – 2020 г.

За постигане на заложените си цели НССЗ продължава да извършва целенасочена информационна и съветническа дейност, която да помага на земеделските стопани да разширят и модернизират своите стопанства. Също така съдейства на земеделските стопани за прилагането на съвременни технологии и иновационни решения и да опознаят „добри практики“, реализирани вече от други земеделски стопани.

Основната дейност на НССЗ през настоящия програмен период е свързана с предоставянето на 6 броя различни консултантски пакети (КП) на малки земеделски стопанства по подмярка 2.1.2 “Консултантски услуги за малки земеделски стопанства”  и на консултантски пакет  А2Б на млади фермери по подмярка 2.1. „Помощ за осигуряване на консултантски услуги“  на Мярка 2 „Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” по ПРСР 2014-2020 г.

Друга основна дейност на НССЗ е подпомагане трансфера и приложението на научните и практическите достижения в областта на земеделието и оказването на съдействие за усъвършенстване на връзката „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес“.   В тази връзка НССЗ осъществява тясно сътрудничество със специализираните университети в областта на селското стопанство, научните институти, научно-приложни и други организации за трансфер на научни знания и достижения в практиката, като институтите и звената на Селскостопанска академия, Аграрен университет, Тракийски университет, Русенски университет „А. Кънчев”,  Асоциация растителнозащитна индустрия България (АРИБ), различни асоциации, неправителствени организации и много други.

За нас е много важно и обучението на земеделските стопани. Към службата функционира лицензиран Център за професионално обучение (ЦПО). Провеждат се професионални обучения в областта на земеделието, курсове, семинари, информационни дейности и обучения по ключови компетентности. Темите са подсказани от самите земеделски стопани.

Имаме и  Аналитична лаборатория, която подпомага съветническата дейност на Службата по предоставяне на консултантските пакети на земеделските стопани за подобряване на дейността и повишаване конкурентоспособността на стопанствата. В лабораторията се извършват агрохимични анализи на почвени проби за киселинност (pH), усвоими фосфор и калий, минерален азот, общ азот в почви, определяне на активен калций, на хумус и на норма за варуване на кисели почви. В следствие на увеличеното търсене на допълнителни показатели, с цел подобряване качеството на услугите и подпомагане на земеделските стопани, предстои включването на растителен анализ, тежки метали и микроелементи в почви, което ще е следващата стъпка в разширяването на лабораторната дейност.

НССЗ се стреми да разнообразява предлаганите услуги и средствата за предоставянето им, защото земеделските стопани все повече се нуждаят от консултации свързани с решаването на конкретни проблеми в стопанствата си. Полагаме много усилия, за да се наложим като полезна и търсена структура. Имаме създаден добър екип и модерна администрация. Експертите поддържат високо ниво на знания в областта на земеделското производство и променящата се нормативна база в тази област. Натрупаният опит ни прави търсен помощник от земеделските стопани. Това показа и броят на изготвените проектни предложения по различни подмерки от Програмата за развитие на селските райони.

– Какъв е съставът и как подготвяте Вашите кадри в контекста на ОСП?

В  нашите териториални областни офиси работят  основно агрономи, зооинженери и икономисти. Изграждане на капацитета на НССЗ започва още със създаването на Национална система за съвети в земеделието (1995 г.), чийто правоприемник сме,  с осъществените проекти на ФАР. От 2000 г. досега НССЗ участва в редица проекти, част от които имат за цел да укрепват капацитета на институцията основно в различни аспекти от ОСП – устойчиво управление на земите, развитие на селските региони, на биологично земеделие, обща организация на пазара на плодове и зеленчуци, развитие на стратегии и управление на селскостопански организации, организации на производители и стандарти за качество, устойчиво предоставяне на консултантска агробизнес помощ на пазарно ориентирани производители и др.

Основните предизвикателства пред които сме изправени са свързани преди всичко с постоянното адаптиране на дейностите ни към нуждите на фермерите, променящата се среда  и поддържане на високо ниво и знания на експертите на НССЗ. От натрупан 16-годишен опит  на Службата в съвместна работа с фермерите оценяваме важността на нивото на експертния ресурс, който ние имаме и без който не бихме могли да отговорим на търсенето на консултантски услуги от страна на фермерите.

В тази връзка подготовката на съветниците ни е постоянен и дългосрочен процес свързан с дейностите и целите на НССЗ, прилагането на мерки от ПРСР 2014-2020 г. и със специализирани обучения по съдържанието на консултантските пакети по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от ПРСР 2014-2020 г.

За да може експертният ни  състав да поддържа  високо ниво на знания в областта на земеделското производство и да е в състояние да помага на фермерите с актуална информация и съвети, е необходимо постоянно да се стремим към нови знания и да повишаваме своята професионална квалификация. Решаването на конкретни проблеми изисква постоянно следене на промените в нормативната база, различните технологични новости, решаване на различни конкретни казуси. Ежегодно провеждаме минимум по 3 тематични срещи – обучения на нашите служители, като на тях каним експерти от МЗХГ, БАБХ, НАП, лектори от университети и институти от системата на ССА. Проведените обучения са насочени основно към повишаване административния капацитет на служителите, нивото на знания и умения за  прилагането на мерките от ПРСР 2014-2020 г., както и провеждане на специализирани такива в областта на растениевъдството, животновъдствното и аграрната икономика.

Всяка година част от експертите преминават различни обучения, организирани от Института по публична администрация и участват в организирани от НССЗ информационно-обучителни семинари по различните аспекти на Общата селскостопанска политика. И не на последно място за нас е важно експертите да притежават и набор от специфични умения, необходими на добрия съветник: комуникативност, да са аналитични, спокойно да изслушват и уверено да предават необходимата информация на земеделските стопани.

Чрез НССЗ в най-голяма степен България гарантира пред ЕК, че отговаря и на едно от важните условия за успешното прилагане на ПРСР г., а именно че има достатъчен капацитет за предоставяне на съвети в земеделието.

Системата за съвети в земеделието съгласно европейското законодателство следва да покрива най-малко изискванията и стандартите, влизащи в обхвата на т.нар. кръстосаното съответствие. В тази връзка тя следва да покрива изискванията, които трябва да се спазват от земеделските стопани по отношение на земеделските практики от полза за климата и околната среда във връзка с получаваните от тях директни плащания, както и да обхваща изискванията свързани с поддържането на земеделските площи.

Всичко това поражда сериозната нужда от консултантски услуги в подкрепа на въвеждането на необходимите стандарти и устойчивото управление на земеделските стопанства. Също така това показва, че ролята на НССЗ през настоящия програмен период 2014-2020 г. е още по-голяма в сравнение с предишния.

И не на последно място искам да отбележа, че новата ОСП  след 2020 г. ще насърчава и подпомага по-широко използване на съвременни технологии и иновации. Основните начини за постигане ще бъде чрез широкоразпространена употреба на знания и иновации, което показва, че ролята  на консултантските услуги и на НССЗ ще се увеличава. Предоставяните консултантски услуги следва да помогнат на земеделските стопани да се запознаят по-добре с определените стандарти и изисквания, включително тези в областта на околната среда и климата, като неразделна част от управление на земеделското стопанство и управлението на земите.

– С кои групи от земеделски производители основно работите?

– Основната целева група, с която работи Службата, са малките земеделски стопанства, които имат най-голяма нужда от помощ при развитие на техните стопанства и подпомагане при кандидатстване по различни мерки от ПРСР 2014-2020 г. Получавайки подходящи консултации и при възможност да инвестират в  стопанствата си, вероятно могат да станат допустими за подпомагане по Тематичната подпрограма за развитие на малките земеделски стопанства (ТПРМЗС), част от ПРСР 2014-2020 г. През последните години, след стартиране на ПРСР, все повече хора решават да се занимават със земеделие. В офисите на НССЗ все по-често идват и млади хора, решили за първи път да се занимават със земеделие. За тях НССЗ е единствената възможност да получат подкрепа за развитие на бизнес в областта на земеделието чрез предоставянето на безплатни консултации и професионални съвети.

Освен тях  дейностите на НССЗ са насочени и към земеделски стопанства, въвеждащи агроекологични практики и биологично земеделие, в планинските и в необлагодетелствани райони, на населението в селата, които въвеждат специфични и екологосъобразни земеделски практики.

Една не малка част фермерите с които работим нямат специфично земеделско образование, което в голяма степен засилва нашата роля. В последните няколко  години НССЗ е обучила чрез краткосрочни и дългосрочни курсове в областта на земеделието, които съчетават задълбочени теоретични знания и практическа насоченост над 3000 фермери и други лица. Годишно се провеждат средно и 100 информационни семинара, които ги запознават с различни технологични аспекти и новости.  Освен това чрез предоставените консултантски пакети,  малките стопанства и младите фермери  получават освен подготвено проектно предложение по определени  подмерки от ПРСР, така също и писмен доклад с предоставени препоръки, съвети и информация за  важни за развитието на конкретното стопанство, вкл. законоустановени изисквания за управление и стандартите за добро земеделско и екологично състояние на земята, законово-нормативните изисквания свързани с регистрационните, разрешителните и лицензионните режими за стартиране на дейност в областта на земеделието, селскостопански практики от полза за климата и околната среда, политиката за водите, мерки за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него, биологичното разнообразие и опазването на водите, стандартите за безопасност на труда и безопасност в стопанството, общите принципи при интегрираното управление на вредителите чрез различни агротехнически дейности и др.

– Тече конкурсът Отличие „Принос в механизацията на земеделието“. Как НССЗ ще подпомогне  участието на земеделските производители?

– НССЗ винаги е бил съпричастен към иновативното земеделие. Отличието е едно прекрасно начинание, полезно за нашето земеделие. Всяка година традиционно ние подкрепяме усилията на в. „Земеделска техника” в процеса на информиране и подпомагане на земеделските стопани за участие в конкурса. И сега експертите от териториалните областни офиси ще разпространят информация за Отличието, ще насърчават желаещите земеделски стопани да попълнят съответните формуляри. На интернет страницата на НССЗ е отделено специално място за събитието, като е поставен банер за Отличието и пълната информация за участие в конкурса. Вярваме в идеята и ще я подкрепим.

доц. д-р инж. Милка Бобева