unnamed

НССЗ внедрява дигиталните технологии в земеделието


Интервю с доц. д-р Младен Младенов, изпълнителен директор на НССЗ

Доц. Младенов, как НССЗ работа в условия на COVID 19?

– В обстановка на пандемия, причинена от вируса COVID-19, НССЗ не е спирала и продължава да работи със земеделски стопани, като им предоставя и алтернативни начини на директния контакт за получаване на консултации и информация. Разглеждаме тази ситуация  не само като предизвикателство, но и като стимул за консултантите в земеделието и земеделските стопани да се интересуват и обучават все повече в използването на дигиталните технологии, които биха могли да ги подпомогнат тяхната дейност. Използването на дигиталните технологии за комуникация, обучение и онлайн подаване на документи, помогна в тази ситуация на ограничаване на преките контакти между консултантите и земеделските стопани и е пример защо е нужно по-широкото им навлизане в земеделското производство и в работата на консултанта. Дигиталните технологии са широко понятие – в някои случаи може да става дума за използване на електронни таблици или дори заснемането с GSM на кратко клипче от стопанството, а в други нови машини и технологии, за които е необходимо предварително обучение и специфични познания за използването им. Земеделските стопани не трябва да се плашат от думата “технология” – в някои случаи това са прости за използване приложения и решения, които ще им спестят много време и усилия. Искам да отбележа, че ние се стремим да обновяваме и качваме все повече полезна информация за фермерите на интернет страницата на Службата, включително и отговори на въпроси, които получаваме и са свързани с различни проблеми на земеделските стопани.

Разбира се, използването на дигиталните технологии е едно голямо предизвикателство, предвид факта, че основната целева група, към която са насочени  консултантските ни услуги са малки стопанства, една част от които все още нямат техническа възможност да работят с дигиталните технологии за комуникация и обучение и онлайн подаване на документи. В тази връзка НССЗ съдейства на малките, младите, а и на всички останали земеделските стопани, за прилагането на съвременни технологии и иновационни решения и да опознаят „добри практики“, реализирани вече от други земеделски стопани.

НССЗ продължава активно да участва в проекти по Програма Хоризонт 2020, в които дигиталните инструменти заемат важно място за разпространение на информация и знания. Това са  създадените „виртуалните“ демонстрационни ферми по проект PLAID („Взаимно обучение: Достъп до иновации чрез демонстрации“), предстоящите онлайн демонстрационни събития по проект NEFERTITI („Свързани в мрежи европейски ферми за стимулиране на взаимното обогатяване на знанията и използването на иновации чрез демонстрации“) и дейностите по проект i2Connect, свързани с предоставяне на възможност на консултантите и техните организации за включване и подкрепа на фермерите и собствениците и ползватели на гори в интерактивни иновативни процеси, в т.ч. в областта на дигитализацията.

В настоящите времена, с постоянно развитие на технологиите и иновациите в земеделието, за НССЗ е и предизвикателство поддържането на високо ниво и знания на експертите на Службата, както и към постоянното адаптиране на дейностите ни към нуждите на фермерите. Започнахме и онлайн обучения на нашите служители по различни теми, като преди няколко дни проведохме обучение по Биосигурност в животновъдни стопанства.

От позицията на натрупан 20-годишен опит в съвместна работа със земеделските стопани мога да оценя важността на човешкия/експертен ресурс и капацитет, който ние имаме и без който не бихме могли да отговорим на търсенето от страна на фермерите и на променящата се среда и условия, в които работим. На база на изграденият професионален и административен капацитет и в сътрудничеството с множество държавни институции и неправителствени организации, НССЗ продължава успешно да предлага комплексен пакет от консултантски услуги, включващ консултации от създаването на фермата до нейното пълно обслужване в агрономически, животновъден и агроикономически аспект. Натрупаният опит от експертите на НССЗ ни прави търсен помощник от земеделските стопани, за да може те да се справят с предизвикателствата на променящата се пазарна и социална среда. Това показа и броят на изготвените заявления и бизнес планове за кандидатстване по различни подмерки и мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Например по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ Службата е изготвила над 5 000  проектни предложения. Благодарение на НССЗ тези над 5 000 бр. малки стопанства са спестили над 5 млн. лв. разходи за изготвяне на бизнес планове по подмярка 6.3.

Както вече споменах, експертите продължават да работят със земеделски стопани, но като им предоставят и алтернативни начини на директния контакт за получаване на консултации и информация. Най-лесна и достъпна за всички в днешната ситуация е консултация по телефона, по електронната поща или мобилни приложения като viber. Телефонните номера на експертите и имейл адреси могат да се намерят на интернет страницата на НССЗ или брошури, които са получили при предишни посещения в офиса или семинари, организирани от НССЗ. При необходимост от повече информация тя може да се предостави и по имейл, като въпроси могат да се задават освен на експертите от ТОО на НССЗ, така и на официалния имейл на НССЗ office@naas.government.bg. Тези дигитални канали за комуникация се използват успешно от много стопани.

При желание от страна на замеделските стопани продължиха и посещенията на техните стопанства. При контактите си със земеделските стопанства експертите спазват всички изисквания за необходимата дистанция и използването на  лични предпазни средства.

През периода на пандемичната обстановка, дейностите на НССЗ свързани с провеждането на присъствени обучения и семинари, както и изнесените приемни по населени места беше временно спряна. Надяваме се съвсем скоро отново да ги възобновим. През този период насочихме усилията си към подготовката и организирането на онлайн обучения и семинари.

В коя сфера на земеделието обученията за фермери са най-разпространени?

В нормални условия Службата, чрез своите териториални областни офиси, провежда над 100 информационни срещи и обучения в рамките на една година, съвместно с лектори, водещи специалисти от научни институти и аграрни университети по конкретните теми. Чрез тях подпомагаме трансфера и приложението на научните и практическите достижения в областта на земеделието и по този начин оказваме съдействие за усъвършенстване на връзката „научни изследвания – съвети в земеделието – земеделски бизнес“. Темите са подсказани от самите земеделски стопани и са свързани основно с технологични новости и нормативни изисквания към земеделските стопанства.

НССЗ има капацитет и опит в прилагането на различни инструменти за предоставяне на консултации и обучения на фермери, в т.ч. и на разнообразни дигитални инструменти. Започнахме подготовката на онлайн събития под различна форма – уебинари (презентация на живо с възможност за взаимодействие), фарминари (демонстрация на живо – на полето с възможност за взаимодействие) и др.

На 4 юни 2020 г. НССЗ  проведе онлайн дистанционен информационно-обучителен семинар на тема: „Отглеждане на сорго, суданка и техните хибриди в отговор на климатичните промени. Разпространение, значение и технология на отглеждане”. При провеждане на обучение използвахме съвременни информационни и комуникационни технологии като онлайн платформата ZOOM. Включването беше възможно през електронно устройство с достъп до интернет. На 11 юни 2020 г. бе организиран онлайн семинар на тема: „Въздействие на минералното хранене върху качеството на храните и човешкото здраве. Добри практики и новости в използването на калий и магнезий при полски зеленчуци“. Предстоят още онлайн събития по теми, които очаквам да бъдат много интересни за земеделските стопани. Те ще бъдат обявявани на електронната страница и на фейсбук страницата на Службата и ще бъдат достъпни за всички желаещи.

НССЗ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) да има Център за професионално обучение (ЦПО). Целта е да се осигури широка гама от дългосрочни и краткосрочни обучения на земеделските стопани, съчетаващи задълбочени теоретични знания и практическа насоченост, както и да ги запознават с последните достижения в селскостопанската наука. Разработените учебни програми и високият професионализъм на преподавателите, в по-голямата част експерти от службата, осигуряват висококачествено обучение с практическа насоченост. Проведените досега обучения са безплатни за земеделските стопани.

НССЗ кандидатства по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване” от ПРСР 2014 – 2020 г с проектно предложение за провеждане на дългосрочни курсове от 150 учебни часа и краткосрочни курсове от 30 учебни часа. Очаква се при одобрение на  подаденото  от НССЗ проектно предложение и съответните процедури, към края на  2020 г. НССЗ да стартира обучителни курсове за около 1 000  земеделски стопани.

НССЗ и вестник “Земеделска техника” работят успешно. Как ще продължи това за в бъдеще?

– Разбира се, че сътрудничеството ни, което е изключително ползотворно ще продължи! Надяваме се, чрез вашето издание земеделските стопани да продължават да получават полезна информация в областта на земеделието и за нашите инициативи.

Благодарим за възможността, чрез вашия вестник да споделяме и да популяризираме добрите практики в областта на земеделието и за помощта ви за информационна и съветническа дейност на НССЗ, която подпомага земеделските стопани да модернизират своите стопанства. Готови сме и тази година да се включим активно в популяризиране на Отличието „Принос в механизацията на земеделието” сред фермерите.