IPJZ_sn.1

Интродуцирани сливови сортове от Троянския регион


Бързо променящите се изисквания на пазара и интересът към биологичното плодопроизводствоналагат включване на нови сливови сортове в практиката.

В Института по планинско животновъдство и земеделие (ИПЖЗ) Троян се отглеждат и изпитват интродуцирани немски и сръбски сортове сливи. Проучени са характеристиките на сливовите сортове: Чачанска лепотица, Чачанска найболя, Чачанска родна, Катинка, Топ фърст, Тегера, Ханита, Елена и Йойо.

Проучваните сортове имат средно ран цъфтеж. В повечето случаи през годините, той протича през месец април. Най-рано цъфтежът започва при сортовете Йойо и Тегера, а най-късно при Чачанска лепотица и Катинка.

Сливовите сортове се развиват и плододават добре в условията на Троянския регион. Те покриват беритбен период от втората десетдневка на юли до втората десетдневка на септември. Най-рано беритбена зрялост достигат плодовете при сорт Катинка (14.07.) и Тегера (28.07.), а най-късно сорт Елена (16.09.). За сравнение плодовете на сорт Стенлей узряват в периода 25.08-05.09.

Масата на плодовете варира от 20,4 g при сорт Катинка до 47,4 g при Чачансканайболя. С по-едри плодове са също Йойо, Чачанска лепотица, Топ фърст. Оцветяването на плодовата кожица, при повечето сортове е тъмносиньо, като само при Чачанска родна и Катинка е тъмнолилаво.

Установена е възприемчивостта към вируса на шарката по сливата, при естествения фон на зараза и пораженията при отделните сортове. Всички от изследваните сортове, с изключение на Йойо, са възприемчиви на вируса със симптоми по листата. Като имунен на вирусната болест шарка се доказа сорт Йойо. При него няма установени симптоми по листата или плодовете. Останалите сортове са устойчиви и толерантни.

Сорт Чачанска лепотица е подходящ за обогатяване на сливовия сортимент, поради добрите си стопански качества и заслужава по-широко разпространение в практиката.

Доц. д-р Боряна Стефанова

Завеждащ отдел „Планинско овощарство“

ИПЖЗ Троян