122

Десета почетна титла за чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, ректор на Русенския университет


На трети март 2020 г., Академичният съвет на Държавния университет „Касим Тинистанов“ в Киргистан е взел единодушно решение да присвои на ректора на Русенския университет, чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев званието „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА“ на университета, съобшиха от пресцентъра на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Званието се присъжда за приноса на чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев за укрепване и разширяване на сътрудничеството между двата университета. Държавният университет „Касим Тинистанов“ е активен партньор по координирания от Русенския университет евроазийски проект за модернизиране на системата на висшето образование на страните от Централна Азия чрез новите образователни технологии, в която област университетът е водещ в страната. Една от основните задачи в този проект е развитието на електронната форма на дистанционното обучение, към което в момента преминават много университети от цял свят.

Това е десетата почетна титла, която  чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев получава от чужди университети.