6,3 млн. лева получават 22 бенефициери по ПРСР 2014-2020 г.


Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане близо 6,3 млн. лв. (6 294 496 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.). Подпомагане получават 22-ма бенефициери, като разпределението по мерки е както следва:
• по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 736 611 лв. по 2 проекта;
• 2 проекта по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ще получат 474 875 лв.;
• по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ са наредени 134 500 лв. по един проект;
• 4 417 502 лв. ще се изплатят по 4 проекта по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“;
• 8 проекта по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ ще получат 438 235 лв.;
• по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ са наредени 48 238 лв. по един проект;
• по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ 4 проекта получават 44 534 лв.