780x440

Уникална култура с разнообразно приложение


(Част от сортовете са публикувани в бр. 17 2018 г.)

Тритикале е първото създадено от човека културно растение, което обединява полезните свойства и качества на своите родителски форми – пшеницата и ръжта. То се характеризира с множество особености, които го правят подходяща култура за отглеждане в райони с неблагоприятни климатични условия.

Тритикале, като типична зърнено-житна култура, се характеризира с чувствителност към абиотичните стресови фактори. Много изследователи определят културата като сравнително по-толерантна спрямо останалите зърнено-житни култури към определени типове стрес – засушаване, метална токсичност, азотен дефицит. От друга страна обаче, тритикале е култура, която се отличава с по-ниска студоустойчивост и зимоустойчивост в сравнение с пшеницата и ръжта. Особен проблем представлява полягането поради сравнително по-голямата височина на растенията и особеностите на стъблената и прикореновата морфология. Изследвания, проведени в Полша, подчертават голямото предимство на тритикале за отглеждането му при различаващи се условия на средата пред пшеницата, при запазване на висок продуктивен потенциал. Подобни характеристики, заедно със сравнително високата продуктивност, са предпоставка за търсенето на генотипове, съчетаващи висока продуктивност и толерантност на стрес. Съвременните селекционни програми по тритикале следват тенденция към подобряване на съчетанието на тези две характеристики с цел повишаване на стабилността на добива.

В Добруджански земеделски институт селекционната програма по тритикале започва още през 1965 г. Това дава основание да се счита, че нашата страна е един от пионерите в разработването и внедряването на новата култура. Характеристика на сортовете тритикале, създадени в Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево:

Акорд. Изключително стабилен генотип по отношение на добива в контрастни условия на отглеждане. В рамките на 10-годишен период сортът категорично показва висока продуктивност – над 600 kg/da. Характеризира се с дълги, добре озърнени и фертилни класове. Зърното е със средна по стойност маса на 1000 зърна – около 45 g. Хектолитровото тегло е сравнително високо и стабилно по години и често надвишава 73 kg. Сортът се характеризира като средно ранен, а изкласяването е между 8 и 10 май. На височина достига да 130 cm и се отличава с ниска склонност към полягане. Студоустойчивостта на сорта е много добра – на нивото на стандарта обикновена пшеница Безостая 1. Предпочита райони с по-богати почви, където може да реализира пълния си продуктивен потенциал. Толерантен е към нападение от кафява ръжда и брашнеста мана.

Респект. Отличава се с изключително висока студоустойчивост, като превишава тази на най-студоустойчивия стандарт обикновена зимна пшеница – Мироновска 808. Категорично доказателство за това са многобройните изследвания върху този показател през последните 10 години. Подобна характеристика се свързва с практически нулева вероятност ниските температури да окажат влияние върху продуктивността му. Сортът се характеризира с късно изкласяване и по-късно узряване спрямо останалите сортове. На височина достига 125-135 cm. Класовете са нормално озърнени, а зърното е с маса на 1000 зърна между 43 и 45 g. Хектолитровото тегло на сорта е по-ниско от това на останалите сортове тритикале. Респект е подходящ за отглеждане при по-голяма надморска височина в планински и полупланински райони, където съществува опасност от големи температурни инверсии. Отличава се с понижена сухоустойчивост, поради което не се препоръчва за засушливите райони на страната. Толерантен е към брашнеста мана и кафява ръжда.

Бумеранг. Сортът се характеризира с голяма височина на растенията, като достига тази на Атила в определени условия на средата. Често надземната биомаса достига до над 140 cm, което го прави подходящ за силажиране, а също така и за производство на биогаз и биоетанол. Бумеранг е средно ранен сорт, подобно на Акорд. Класовете са с ръждиво-червен до кафяв оттенък, добре озърнени, едри, с висока фертилност. Няма голяма склонност към полягане, въпреки по-голямата височина, която растенията достигат. Зърната са сравнително едри – с маса между 45 и 48 g. Хектолитровото тегло е високо – 72-73 kg. Сортът се характеризира с много добра студоустойчивост – между тази на №301 и Безостая 1, като клони в по-голяма степен към Безостая 1. Отличава се с висока сухоустойчивост, като дори в силно засушливи условия дава сравнително високи добиви. Продуктивността на сорта средно за 10-годишен период е 770 kg/da. Бумеранг е устойчив на кафява ръжда и брашнеста мана.

Христо Стоянов, Валентин Байчев, ДЗИ – Генерал Тошево