Спасени вековни дървета във вододайна зона


Здрави букови дървета, с диаметър от 30 см до 70 см, са маркирани за сеч в нарушение на Наредбата за сечите в горите.
Нарушението е открито от горски инспектори на Регионална дирекция по горите – Сливен и мобилен екип на Югоизточно държавно предприятие – Сливен при съвместна проверка на обекти за добив на дървесина в държавни гори, в обхвата на дейност на Държавно горско стопанство – Сливен.
Дърветата се намират по протежение на съществуващо водно течение, в ивица с широчина по-малка от 15 м, в защитена вододайна зона от Натура 2000 в землището на село Раково, община Сливен.
Предприети са действия за обезсилване на позволителното за сеч и административно санкциониране на служителите на Държавно горско стопанство – Сливен, извършили маркирането и издали документите за сеч.
Проверките на горските служители в сечища във вододайна зона продължават.