PGZ_snimka

Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов”


Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов” има 112-годишна история в областта на земеделското образование. Училището е с изцяло обновена сграда и разполага с богата материална база. За професионалното израстване и развитие на учениците се грижат 38 висококвалифицирани преподаватели.

Днес в него се обучават 418 ученици в 20 паралелки от осми до дванадесети клас по следните специалности: Дневна форма на обучение: Специалност: Системно програмиране; Специалност: Селски туризъм; Специалност: Механизация на селското стопанство; Специалност: Механизация на селското стопанство – (дуална форма на обучение); Специалност: Автотранспортна техника; Специалност: Автомобилна мехатроника – (дуална форма на обучение); Специалност: Растителна защита и агрохимия (с разширено изучаване на английски език); Специалност: Агроекология; Специалност: Бизнес администрация; Специалност: Трайни насаждения (защитена специалност); Специалност: Полевъдство (защитена специалност); Задочна форма на обучение: Специалност: Говедовъдство; Специалност: Производител на селскостопанска продукция.

ПГЗ „ Стефан Цанов” се утвърждава като конкурентноспособно училище, което осигурява гъвкаво, адаптивно, модерно, пазарно ориентирано и качествено средно професионално образование по актуални професии в областта на земеделието за младежи от Кнежа и региона. Стремежът на професионалното образование в гимназията е да отразява социално-икономическия профил и състоянието на пазара на труда и да се вписва в общата визия за развитието на общината и региона. Стремим се да формираме знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

ПГЗ „Стефан Цанов“ – гр. Кнежа е с изцяло обновена сграда след реализиран проект от ОП „Региони в растеж“. Материалната база на гимназията покрива най-новите изисквания за провеждане на учебен процес.

Практическите занятия с учениците се провеждат в реални условия. Училището разполага с 833 дка земя, на която отглеждаме предимно пшеница, царевица, слънчоглед, грах и др. Обработката ѝ в часовете по учебна и производствена практика се извършват с голям интерес от учениците, поради наличието на съвременна техника: трактори „Mc Cormicк“  С-105 МАХ с GPS навигация, ТК 80, Т 150 К, ремаркета, плугове (навесни и полунавесни), култиватори, брани (дискови и зъбни), сеялки (за редовна и точна сеитба), сламопреса, косачка (навесна) и комбайн Claas Lexion 430 с приспособление за слънчоглед и пшеница, влагомер. За обучение на учениците, получаващи категория В са осигурени два учебни автомобила (Ситроен и Дачия). За провеждането на учебна практика има изградени учебни работилници по специалните предмети. Учениците провеждат практики и в земеделски фирми и организации, с които имаме добри партньорски взаимоотношения. Там те надграждат своите знания и  умения.

От учебната 2019/2020 г. ПГЗ „Стефан Цанов“ има статут на иновативно училище. Целта на иновацията е да се осъвременят интерактивните методите на преподаване и оценяване на учениците чрез използването на електронни средства с помощта на съществуващата облачна система G Suite for education. Учебните кабинети са изяло обновени и разполагат с интерактивни дъски, LCD екрани, табла, дидактически материали и пособия със сбирки от различни материали, схеми, макети и други.

Успешно са реализирани шест международни проекти по програма „Еразъм +“, Ключова дейност КД1 и Ключова дейност КД2: „Кариерно ориентиране по пътя към Европа“, „Технологична зависимост при подрастващите“, „Биоикономика за „зелени” работни места по европейски модел”, „Умни училища за подпомагане мотивацията на учениците”, „Биоикономика за „зелени“ работни места в земеделието и селския туризъм“ и „Туризмът като привличащ фактор“.

Училището участва в проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, чрез който ученици от 10-ти клас специалност „Автомобилна мехатроника“ и 8-ми клас специалност „Механизация на селското стопанство“ проведоха първото си пробно стажуване във фирмите партньори. Целта на проекта е да се даде възможност на работодателите да наемат квалифицирани кадри с подходяща професионална подготовка и опит придобита по време на обучението в реална работна среда.

Гимназията има дългогодишен опит при обучението на възрастни чрез обучителни семинари, курсове за придобиване на професионална квалификация по професия и част от професия, курсове за придобиване на правоспособност кат. Ткт, Твк, ТвкЗ, ТвкМ и други.

Българската образователна система е поставена пред истинско предизвикателство в момента, в който в страната е обявено извънредно положение заради разпространението на COVID-19. Гимназията е изградила стройна система, по която учениците да се обучават дистанционно.

Професионалната гимназия трансформира целия учебен процес, като постави ученика в центъра и промени учебната среда така, че сътрудничеството, технологиите, свободното общуване и индивидуалността да станат стандарт, а не събитие. Внедрената облачна платформа Google G Suite позволява всеки учител и ученик да разполага с електронен профил в домейна на организацията. Успешно се реализира дистанционно обучение в изградените онлайн класни стаи чрез приложението Google classroom. Използват се възможностите на съвременните  технологии за осъществяване на видео срещи.

Модернизирането на учебната среда, въвеждането на новите интерактивни методи на преподаване и високият професионализъм на учителите отговарят на най-новите изисквания за високо качество на обучението, което дава възможност за успешна бъдеща реализация на нашите ученици в страната и чужбина.

По материали на ПГЗ „Стефан Цанов”, гр. Кнежа