pgat

Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“, гр. Павликени


Иновативната ПГАТ „Цанко Церковски”, гр. Павликени е място, където се срещат училище, университет и бизнес. През учебната 2020-2021 година гимназията ще чества 99 години от създаването си. Тя осъществява прием в VIII клас, в дуална система на обучение по следните специалности и професии: Професия: „Полиграфист“ – STIM професия, Специалност: „Полиграфия“ с разширено изучаване на Английски език. Обучение чрез работа в партньорство с “Унипак” АД гр. Павликени,“Друкфарбен” ЕООД, ХТМУ гр. София, РУ “Ангел Кънчев”; Професия: „Монтьор на селскостопанска техника”, Специалност: „Механизация на селското стопанство” без разширено изучаване на чужд език.Обучение чрез работа в партньорство със земеделски производители и кооперации, РУ “Ангел Кънчев”; Професия: „Машинен техник” – STIM професия, Специалност: „Машини и системи с Цифрово програмно управление” без интензивно и без разширено изучаване на чужд език. Обучение чрез работа в партньорство с “Метарем” ЕАД, “Унипак” АД, РУ “Ангел Кънчев”; Професия: „Оператор в хранително-вкусовата промишленост”, Специалност: „Производство и преработка на мляко и млечни продукти”без интензивно и без разширено изучаване на чужд език. Обучение чрез работа в партньорство с “Милки Лукс” ЕООД и “Мултизим” ЕООД.

Прием след средно образование, обучение за възрастни: Професия: „Техник лесовъд”,Специалност: „Горско и ловно стопанство“. Срок на обучение – 1 годинa. Към училището е създаден учебен център за обучение и придобиване на категории: Категория В – правоспособност за управление на лек автомобил; Ткт – управление на колесен трактор с ремарке; Твк – работа с трактор и агрегатирани към него селскостопански машини; Твк-З – работа със самоходна земеделска техника.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА УЧИЛИЩЕТО: Електронен дневник; Три компютърни зали с интернет достъп; Безплатно общежитие с интернет; Спортни площадки; Провеждане на практики по програма “Еразъм+” в страни от ЕС: Германия, Австрия, Белгия, Португалия и Италия; Модерна селскостопанска техника и инвентар; Библиотечно-информационно обслужване; Всички ученици в дуална форма на обучение получават стипендии; Безплатни учебници и работно облекло за нуждаещите се; Безплатен транспорт; Собствена кухня; Два тенис корта; Психолог; Безжична интернет връзка.

Всяка година наши възпитаници участват в национални олимпиади, конкурси, състезания, където биват награждавани: Първо място на Национална университетска олимпиада “Агробизнесът и селските райони – икономика, иновации и растеж”; Четири първи, три втори и две трети места в Национално състезание по цветарство и озеленяване – Свиленград; Три първи и две втори места на Национални конкурси за есе; Второ място в областен кръг на ученически игри по волейбол; Второ място на Национално състезание “Млад фермер” – Добрич; Призови места в общински и областни спортни състезания.

ПГАТ проявява грижи към всички ученици, като ги включва да работят по редица проекти и програми: Национална програма “Заедно за всяко дете”; Национална програма “ИКТ” – Wi-Fi, електронен дневник; Програма “Еразъм+” – проект „Европейски практики и иновации в моята професия”; Програма “Еразъм+” – проект „Ключ към успеха”; Национална програма “Осигуряване на съвременна образователна среда”; Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж – проект “Подкрепа за успех”; Проект “Иновативен модел за образование чрез спорт” към „ЦОИДУЕМ на МОН“; Национална програма “Иновации в действие” – проекти; Национална програма “Без свободен час”.

По материали на ПГАТ „Ц. Церковски”, Павликени