Одобрена е кандидатурата на България за членство в Схемата за горски семена и растения


Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) одобри кандидатурата на България за членство в Схемата за горски семена и растения, съощиха от Изпълнителната агенция о горите. Това става на проведената в началото на м. октомври годишна среща на Организацията в гр. Копенхаген, Дания. В заседанието са взели участие 13 страни-членки на Схемата, две страни – наблюдателки и представители на пет международни организации – FAO, EUFORGEN, EFNA, ISTA и ISF. Българската делегация е била представена от инж. Свилена Божинова – директор на Горска семеконтролна станция – София и инж. Мария Беловарска – гл. експерт в Дирекция „Гори и лесовъдски дейности“ в ИАГ. По време на заседанието е представена българската система за сертификация на горски репродуктивни материали (ГРМ) и доклада от оценителската мисия на страната. След проведена дискусия, страните членки на Схемата за горски семена и растения към ОИСР гласуват единодушно за кандидатурата на България за членство от 2018 г. Съгласно правилата на Схемата последната стъпка преди официалното приемане на страната ни за членка е одобрение от страна на Комитета по земеделие на Съвета на ОИСР.

Чрез присъединяване към Схемата на ОИСР ще се предостави възможност доставчици на горски репродуктивни материали – държавните горски предприятия, общини и частни лица да търгуват с останалите страни – членки на Схемата (с по-голям интерес за нас – Сърбия, Турция, САЩ, Канада и др.).