Обучения по проект ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“ в Центъра за продължаващо обучение към Русенския университет „Ангел Кънчев“


На 07.10.2021 в Центъра за продължаващо обучение към Русенския университет „Ангел Кънчев“ стартира поредното от обученията за повишаване на квалификацията и компетентностите на преподавателите по професионална подготовка, включващо теоретични и практически занятия по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Водещи лектори са хабилитирани преподаватели от катедра „Педагогика, психология и история“ на Русенския университет.
Всяко обучение се провежда в три дни, с продължителност от 24 академични часа, като 16 часа са предвидени за теория и 8 часа за практика. Практическите занятия се провеждат в избрано от професионалните гимназии партниращо предприятие.
До момента обучение са преминали общо 110 преподаватели в професионални гимназии от 15 града в страната по две теми от проекта. Предстоят обучения по 4 нови теми.
За повече информация: г-жа Антонина Михайлова, гл.експерт в ЦПО тел.082888567