Обсъдиха изготвяне на национален план за действие за енергия от горско-дървесна биомаса


Потенциалът на горско-дървесната биомаса в България за производство на топло и електро енергия обсъждаха горски експерти на междуведомствена среща в гр. Хисаря. Дискусиите се проведоха в рамките на трето заседание на заинтересованите страни на 26 и 27 септември 2017 г.

На форума експертите обсъдиха действащите европейски политики и регулации за горите и горското стопанство,  които имат отношение към биомасата за производство на енергия. Бяха представени актуалните възможности за използването на биомасата за енергия, които предоставят в сегашния програмен период 2014-2020 г. оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и др.

Присъстващите се запознаха с общия баланс на производството, потреблението и търговията на обла дървесина в страната с акцент върху движението на технологичната дървесина и дървата за последния петгодишен период.

Представена и дискутирана беше презентация с предложения за SWOT и PEST анализ, като обобщение от направените специализирани анализи. По време на проведените дискусии, експертите се обединиха около извода, че в България е налице достатъчен потенциал от дървесина, подходяща за производство на енергия, без това да е в ущърб на останалите потребители на дървесина. Представителите на големите дървопреработвателни фабрики в междуведомствената група на заинтересованите страни настояха да се има предвид техния общ капацитет и инвестиционни намерения, а не само реално потребената за петгодишния период на анализ дървесина.

Експертите  обсъдиха механизмите и условията за насърчаване на използването на биомаса за енергийни цели и се обединиха  около твърдението, че са налице множество и разнообразни начини и инструменти за външно финансиране на дейности, свързани с производството на биомаса и на енергия от горска биомаса.

Форумът е организиран от Агенцията по горите по проект „Регионални политики за устойчива биоенергия“ по програма ИНТЕРРЕГ, Европа на Европейския съюз. Водещ партньор е Горският технологичен център на Каталуния, Испания.

ИАГ