Младите надежди на аграрната наука в Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево


През 2016 г., при поемането на поста директор на Добруджански земеделски институт – Ген. Тошево, доц. д-р инж. Илия Илиев си постави за цел целенасочено да работи за издигане на нивото на професионализъм на учените в Института и за превръщането му в по-привлекателно място за реализация на млади научни работници. Шест години по-късно присъствието на млади кадри в института и осигуряването на условия за тяхното кариерно израстване вече е факт. 

Кои са те, каква дейност упражняват и какви перспективи за професионална реализация стоят пред тях?

Гл. ас. д-р Христо Стоянов – Работи в института от 2015 г. в отдел „Селекция на зърнено-житни и бобови култури“. През 2018 г. защитава докторска дисертация на тема „Реакция на тритикале (x Triticosecale Wittm.) към абиотичен стрес“. През 2023 г. придобива академична длъжност „Доцент“, професионално направление „Растениевъдство“, специалност „Селекция и семепроизводство на културните растения“. Съавтор е на сортовете тритикале Авитохол, Хокей и Теран и обикновена пшеница Шибил, Чудомира и Цвета. Председател е на Общото събрание на учените в института.

ас. Ат.Атанасов

ас.Ат. АтанасовАс. Атанас Атанасов – Назначен е в Добруджански земеделски институт през 2017 г. като асистент в направление ‚,Сортова агротехника на зимни житни култури“ към отдел „Агротехника и животновъдство“. Зачислен е като задочен докторант тема на дисертацията „Ефективност на използване на азота при съвременни сортове пшеница (Tr. аestivum L.), отглеждани в условията на конвенционално и преход към биологично производство“. Основни акценти в работата му са: Влияние на хранителния режим, сорта и предшественика върху продуктивността и физичните характеристики на зимни житни култури, отглеждани в условията на конвенционално и преход към биологично производство.; Агрономически ефект и ефект на единица вложен тор върху земеделската продукция; Износ на основните макроелементи (N, P, K) от почвата и растенията.

Ас. Марияна Стефанова – Постъпва на работа в Добруджански земеделски институт през 2020 г. на длъжност асистент. През 2020 г. е зачислена в докторска програма по научна специалност „Общо земеделие” с тема „Влияние на някои агротехнически фактори при формиране на продуктивен посев от слънчоглед в условията на Добруджа”. Основни акценти в работата: сортова агротехника на слънчоглед и фасул, биологично производство на зърнено-житни и бобови култури.

Ас. Мария Петрова – Постъпва на работа в Добруджански земеделски институт, отдел „Селекция на слънчоглед“, през 2018 г. на длъжност „специалист-агроном“. От 2021 г. е назначена като асистент в същия отдел. Основен акцент в работата й е изследване на болестите по слънчогледа, в частност мана, синя китка и фомопсис. През 2020 г. е зачислена в докторска програма по „Растителна защита”, научна специалност „Фитопатология”. Темата на разработвания дисертационен труд е „Проучване на сивите петна по слънчогледа (Phomopsis heliantiMunt.-Cvet et al.) в България”. Съавтор е на конвенционален хибрид слънчоглед Красела – единствения български хибрид, устойчив на синя китка, раса H.

Ас. Иван Валентинов – Постъпва на работа в Добруджански земеделски институт през 2020 г. в отдел „Агротехника и животновъдство“ на длъжност „специалист-агроном“ с бакалавърска степен. През март 2022 г. завършва задочно обучение по магистърска програма и е назначен като асистент в същия отдел. През април 2022 г. е зачислен в задочна докторантура по докторска програма ,,Общо земеделие’’, ш. 6.1 ,,Растениевъдство’’, с тема на дисертационна работа ,,Ефект на иновационни подходи за минерално и органично торене на пшеницата (Triticum aestivum L).” По неизвестни причини в края на 2022 г. внезапно решава да прекрати научната си кариера.

Ас. Керанка Жечева – Работи в Добруджански земеделски институт от 2019 г.. Разработва дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ на тема “Проучване върху агресивното и генетично разнообразие при Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Baryв България”.

Специалист-агроном Светлана Димитрова – Постъпва на работа в Добруджански земеделски институт през 2020 г. на длъжност „специалист–агроном“. От март 2022 г. е зачислена в докторска програма с дисертационен труд на тема „Изследванена иновативни системи на почвообработка в сеитбооборота в условията на воден дефицит”.

Агроном Димитрина Николова – Постъпва на работа в Института в Лабораторията по физиология на растенията. В процес е на зачисляване в редовна докторантура с работно заглавие на дисертационния труд „Устойчивост на сортове зимна обикновена пшеница към абиотичен стрес“.

Специалист Антония Андонова – Постъпва на работа в Добруджански земеделски институт през 2020 г. на длъжност „специалист-технолог“. Основните акценти в работата й са: Биологично отглеждане в опитно поле на лимец, ръж, фасул и соя; Изследване и определяне на биологично активни вещества и хлебопекарни свойства на използваните брашна – брашно от лимец, ръжено брашно, соево брашно.инж. М. Господинов

Подобен професионален път на специалисти в Добруджански земеделски институт избират още агроном Стиляна Великова, агроном Верка Алексиева, инж. Мирослав Господинов, инж. Сияна Петкова, агроном Здравко Стоилов, Александра Иванова и др.

В рамките само на няколко години идеята за привличане и назначаване на млади специалисти с бакалавърска степен, които докато работят и натрупват научен и производствен опит в института, завършват задочно магистърско обучение и веднага се обявяват подходящи за тях докторантури, се оказа реално осъществима и ефективна.

По-зрялото поколение учени в Добруджански земеделски институт възлага големи надежди на тези млади кадри за осъществяване на приемственост в научните изследвания в областта на селекцията и агротехниката на полски култури – основната дейност на научното звено. Мотивация за професионалното им израстване са добрите условия за провеждане на научни изследвания, богатата материална база на института и желанието да се развиват в сферата на земеделската наука.