pic2

Заместник-министър Иванов: За 4 години заявените за подпомагане говеда в Смолян са нараснали с 40%


През 2018 г. в област Смолян са заявени с 40% повече говеда за подпомагане по линия на директните плащания в сравнение с 2014 г. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите доц. Д-р Янко Иванов на среща със земеделски производители в Смолян, част от информационната  кампания по dиректни плащания 2020 г., съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. В областта се увеличават и заявените за подпомагане животни по схемите за овце-майки и кози-майки – с 27%. През 2018 г. в областта е добито над три пъти повече козе мляко отколкото през 2014 г. и с 21% повече биволско мляко. Увеличава се и производството на яйца с 12%. През 2018 г. отглежданите кози и свине нарастват над два пъти спрямо 2014 г. В животновъдството най-застъпено е отглеждането на овце и говеда, като през 2018 г. тук се намират съответно 2,5% и 1,5% от общия брой за страната.

За периода 2014-2019 г. земеделските производители в областта са получили финансова подкрепа с европейски и национални средства в размер на 171 млн. лв., което представлява близо 1,2% от общо предоставения в земеделието публичен ресурс за същия период. През 2018 г. делът на аграрния сектор в общата брутна добавена стойност за икономиката на област Смолян е 8,4%, което е съществено над средното за страната (3,9%). Около 93% от използваната земеделска площ в областта през 2019 г. е заета с постоянно затревени площи, благоприятстващо пасищното животновъдство. Делът на обработваемата земя е едва около 5%. Според изнесените данни площите със зеленчуци заемат около 85% от обработваемата земя в областта, като най-силно развито е отглеждането на картофи. За периода 2014 – 2019 г. площите с трайни насаждения нарастват с около 2%, но остават сравнително малко в национален мащаб (0,3% от общите за страната). Значително се увеличават заявените за подпомагане площи със сливи, орехи и лешници.

От 1 септември Министерството на земеделието, храните и горите започва преброяване на земеделските стопанства. Производителите ще попълват данните предимно онлайн, като ще има и анкетьори, които ще обиколят земеделските стопанства. От 1 до 18 септември ще тече попълването на електронния формуляр, а анкетите на терен за събиране на информация ще се извършват от 19 септември до 19 декември. „От догодина започва новият програмен период, по промените, по които още текат преговори между държавите-членки на ЕС“, припомни Иванов.

По време на срещата беше представена и новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Важен момент през следващия програмен период е, че  30% от бюджета за ЕЗФРСР по новата ОСП ще са задължително за схеми, свързани с опазването на околната среда – агроеколия, биоземеделие, хуманно отношение, обясни Мария Стефанова, дирекция „Директни плащания“ в МЗХГ. Тя представи новите моменти в хода на преговорния процес на ниво ЕС за Общата селскостопанска политика. От особена важност в преговорния процес за България е сближаване и уеднаквяване на плащанията между държавите членки. „Водим преговори и да продължим да прилагаме преходната национална помощ и след 2020 г.“,  допълни още Мария Стефанова. Европейската комисия предлага да има намаляване на директните плащанията над 60 000 евро и таван от 100 000 евро и България ще настоява за доброволно прилагане на таваните, както през настоящия програмен период. Всички земеделски стопани могат да се запознаят и да научат повече детайли от страницата на МЗХГ, където регулярно се публикува актуална информация. На email адрес cap@mzh.government.bg могат да се изпращат предложения, свързани с новата ОСП и изготвяне на стратегическия план.

Пред около 100 земеделски производители в Смолян, експерти на МЗХГ представиха и предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони. Те бяха запознати и с промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност и приемите по Новата национална програма по пчеларство за периода 2020-2022 г. Директорът на областната дирекция на ДФЗ Смолян Денислав Костов обяви индикативния график за предстоящите оторизации по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2019.