Отличие „Принос в механизацията на земеделието“ 2022


Даваме старт на Деветото отли- чие „Принос в механизацията на земе- делието”. Откриването е на 10 юни 2022 година на Иновативно младежко експо в Русенския университет „Ангел Кънчев”, за което сме им благодарни.

Организатори на Отличието са Министерство на земеделието, Селскостопанска академия, Русенски университет ,,Ангел Kънчев“, Аграрен университет – Пловдив, Научно-техническия съюз по машиностроене и вестник ,,Земеделска техника“.

B далечната 1894 г. изтъкнатият земеделски деец Янко 3абунов прозря истината, че земеделието е  немислимо без машини. Cъздаде първото земеделско издание вестник ,,Орало“ с мотото ,,Mотиката и оралото хранят целий свят“. Идеята бе прегърната от правоприемника вестник ,,3емеделска техника“, че без машини няма земеделие. През 2014 г., по случай 120 години от излизането на първото земеделско периодично издание се създаде конкурсът Отличие ,,Принос в механизацията на земеделието“ и оттогава се провежда ежегодно. B годините тоVI се наложи като водещо събитие в сектора

,,3емеделие“. Традиционно, връчването на отличията се състои на 1 декември, рожденната дата на в. ,,3емеделска техника“ и се превърна в празник на механизацията. благодарим  на  всички, които подкрепят инициативата и на участниците през годините.

Основната мисия, която си е поставило Отличието, е да обедини иновации, бизнес, наука и образование за ефективно земеделие. Конкурсът стартира преди цели 9 години. И организаторите се обединиха около идеята, че без машини няма как да се постигне съвременно и еcфективно земеделие.

Отличието насърчава производители и вносители на земеделска техника, и земеделски производители, внедрили механизирани технологии, осъществени с иновативна техника, с подготвени кадри в тяхната дейност за постигане на добри резултати в земеделието. То обхваща целия производствен процес – от създаването и предлагането до използването на иновативни машини в производството. През 2022 г. то наново е с надслов ,,Агроединение“, но не механично обединение и съединение, а Eдинение на образование, наука, бизнес на ученици, студенти, научни работници, земеделски производители, производители  и  търговци на земеделска техника, целият агро- отрасъл да бъде с обща цел – осъществяване на иновативни технологии с иновативни машини и постигане на еcj)ективно земеделие. Отличието доказа, че благородната кауза е осъществима дори и в трудна година.

<Формулярите за участие в тазгодишното Отличие са в 3 наnравления: Направление 1 – Български nроизводител на земеделска техника. Има две категории –  ,,Cамоходни  машини“ и ,,Pаботни машини“ с под категории – за малки, средни и големи стопанства, с направления – полевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, животновъдство, смесено производство.

Направление 2 – ,,Иновации“ – участват вносители и търговци на зе- меделска техника. Има 4 категории

  • ,,Eнергетични машини“, ,,Cамоходни машини“, ,,Cамоходни прибиращи машини“ и ,,Pаботни машини“, с под категории – за малки, средни и големи стопанства и с направления – полевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, животновъдство, смесено производство.

Наnравление 3 – Механизация в земеделското nро- изводство. Има 3 категории – Mалки стопанства, Cредни стопанства и големи стопанства и с направления – полевъдство, овощарство, лозарство, зеленчукопроизводство, животновъдство, смесено производство.

подадените предложения се оценяват по специална програма на CCА от комисия от представители на организаторите.

Благодарим на всички съмишленици и колеги, които са  с  нас  през  години- те и ни подкрепят. Изказваме специални благодарности на фирмите: МП Концепт,  Hолис,  Hационална   служба за съвети в земеделието, Hационален съюз на зърнопроизводителите, Класик Дизайн, ,Доби прес, на медийните ни партнъори Агро Бг, Hива Бг, Фолк свят. Организаторите се радваме, че сме заедно и се надяваме все така обединени да продължим да работим в името на българското конкурентно земеделие.
,До нови срещи през деветото издание на Отличието ,,Принос в механизацията на земеделието“ през 2022 година. Cледете в. ,,3емеделска техника“ за информация.


Предлагаме следните формуляри за изтегляне:


Oт Oрганизационния комитет