Архив по години: 2020


Преведени са 94 814 655 лева по сметките на 31 520  кандидати по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2020, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“. Подпомагане в размер на 74 115 701 лв. по 13.1 (НР1 – „Компенсационни плащания в […]

Изплатиха 95 млн. лева за необлагодетелствани райони


„Потребителите трябва да знаят, че законно отсечените коледни дръвчета при продажбата задължително трябва да имат пластмасова контролна пластина със сериен номер. Пластината е закрепена под второто разклонение на клоните от върха на дръвчето. Гражданите трябва да закупят коледното дръвче с пластината, защото тя е белег за законния му произход“. Това […]

Коледните елхи на пазара трябва да са с контролни пластини


В полза на кандидатите бе изготвен изготви анализ и обобщени  най-често допусканите грешки От 1 февруари отваря първия прием за 2021 г. от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор. В периода 1 – 19 февруари 2021 г. ще се приемат заявления за предоставяне на финансова помощ по мярка „Инвестиции […]

От 1 февруари стартира прием по мярката за инвестиции във ...Министерство на земеделието, храните и горите предлага ежегодно кандидатстване по схемата „Плащане за дребни земеделски стопани“ в обхвата на  новата Обща селскостопанска политика 2021-2027 г. Промяната ще позволи повече гъвкавост в прилагането на схемата и включване на нови кандидати за подпомагане. Това стана ясно по време на видеоконферентно заседание на Тематичната […]

МЗХГ предлага ежегодно кандидатстване по схемата за дребни земеделски стопани ...


Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” взе решение за удължаване сроковете на изпълнение на инвестиционните проекти по схемата за държавна помощ „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция” от прием 2019 и 2020 г., съобщиха от пресцентъра на ДФЗ. Решението […]

Удължава се срокът на договорите по схемата за инвестиции в ...


Одобриха още 5 млн. лв. за 2020 г. по de minimis за компенсиране на щетите от сушата през 2020 г. за стопаните от областите Бургас, Варна, Добрич, Сливен, Силистра, Шумен, Ямбол, съобщиха от пресцентъра на ДФЗ. Така ресурсът по схемата нараства от 13 400 000 лв. на 18 400 000 […]

Още 5 млн. лева се разпределят на земеделските стопани заради ...В новата Обща селскостопанска политика (ОСП) групите и организациите на производители в секторите „Мляко и млечни продукти“, „Месо“ и „Зърнени култури“ ще имат възможност да кандидатстват по нова мярка – интервенция „Оперативни програми в други сектори“. Ще могат да изпълняват инвестиции в посока подобряване на предлагането и пускането на пазара […]

Групите и организациите на производители ще могат да кандидатстват по ...


От 17 декември 2020 г., земеделските стопани ще могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2020, съобщиха от пресцентъра на ДФЗ. Те ще могат да се запознаят и с предварителните резултати от […]

Земеделските стопани могат да подават възражения по специализираните слоеве „Физически ...


През 2020 г. българското селско стопанство получава рекордна подкрепа от над 3,1 млрд. лева Преведоха най-очакваното от земеделските производители плащане по схемите и мерките на директните плащания за Кампания 2020. Разплащателната агенция изплати по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) 683 361 861 лв. на 54 760 земеделски стопани, съобщиха от […]

Преведоха 683 млн. лева по СЕПП за Кампания 2020Изплатени са 1 435 811 лв. в подкрепа на 1 561 земеделски стопани по помощта de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя – втори прием, съообщиха от пресцентъра на ДФЗ. Подпомогнати са стопани, подали валидно заявление за директни плащания по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци […]

Изплатиха над 1,4 млн. лева на производителите на плодове, зеленчуци, ...


Одобриха 147 проекта за услуги по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Те са с обща стойност на одобрената субсидия от близо 33 млн. лв, съобшиха […]

Финансиране получават 147 проекта за услуги по подмярка 6.4.1 от ...


Разплатиха над 817,5 хил. лв на 15 преработвателни предприятия по схемата de minimis за компенсиране на част от разходите за транспорт, логистика, сортиране на продукцията, нейното почистване, калибриране и съхранение на готова продукция от праскови и нектарини, сливи, малини, домати, пипер и патладжан, съобщиха от пресцентъра на ДФЗ. Помощта е […]

Изплатиха над 800 хил. лева за изкупуване на родни плодове ...Изплатиха 170 100 лв. на 62 стопани по схемата de minimis за покриване на разходите за клане, транспорт и административни документи в сектор „Говеждо месо“, съобщиха от пресцентъра на ДФЗ. Финансовата подкрепа има за цел да подпомогне родните производители да реализират отгледаните от тях говеда. Помощта се предоставя за животните, заклани […]

Животновъдите получиха над 170 хил. лева за реализацията на българско ...


България ще продължи да прилага държавната помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” до 2023 г., съобщиха от пресцентъра на МЗХГ. Годишният бюджет по схемата ще бъде увеличен от 84 млн. лв. на 100 млн. лв. Средствата ще бъдат разпределяни […]

България ще продължи да прилага държавната помощ за отстъпка от ...


Бенефициентите в направление „Млечно говедовъдство под селекционен контрол“ получават с 18% по-висока ставка Изплатиха още 41,671 млн. лв. на над 1 300 стопани и по последните две схеми от обвързаното подпомагане в сектор „Животновъдство“ – Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол – (ЕЖСК-мляко) и Схема за […]

Говедовъдите получиха над 41,5 млн. лева за Кампания 2020Проекти на мерките „Консултантски услуги и повишаване на консултантския капацитет“ и „Професионално обучение и придобиване на умения“ в Стратегическия план на новата Общо селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027 г., бяха представени за широка дискусия днес. Това стана по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически […]

Проекти на мерки за консултантски услуги и професионално обучение бяха ...


Министерство на земеделието, храните и горите представи проекти на интервенциите за директно подпомагане на площ в новата Обща селскостопанска политика 2021-2027 г. Това стана по време на видеоконферентно заседание на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – […]

МЗХГ представи проекти на интервенциите за директно подпомагане на площ ...


Изплатиха на животновъдите обвързаната подкрепа по още четири схеми за Кампания 2020, съобщиха от пресцентъра на ДФЗ. Вчера бяха преведени 72 млн. лв. на 9 314 земеделски стопани. По схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМлК) 3 192 стопани получиха 28 270 000 лв. Ставката за едно животно по СМлК е […]

Животновъдите получиха 72 млн. лв. за обвързана подкрепа за Кампания ...