113 животновъди подадоха документи за закупуване на доилна техника


113 животновъди подадоха заявления за подпомагане по схемата за държавна помощ – „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ за 2021 г. Приемът по схемата се проведе от 12 октомври до 5 ноември 2021 г.
Подадените заявления са на стойност 4 493 561,80 лв., с максимално допустим размер на държавната помощ за тях от 2 178 240,36 лева.
Бюджетът по схемата, утвърден с Решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“, е в размер на 2,5 млн. лв. Той е достатъчен за сключване на договори с всички одобрени при административната проверка бенифициери.
По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции, като максималният размер на помощта е 25 000 лева. Подпомагането се предоставя под формата на субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в стационарни и мобилни доилни съоръжения, оборудване за съхранение на мляко и съоръжения за изкуствено изхранване на новородени животни с мляко.
Целта на държавната помощ е стимулирането на земеделските стопани да направят инвестиции за подобряване на общата производителност и устойчивост на стопанствата си и по-специално – да намалят производствените разходи.
Схемата е разработена по предложение на браншовите организации в сектор „Млечно животновъдство“ и се прилага за трета поредна година. Срокът ѝ на действие е удължен до 31.12.2022 г.