NTSM-LOGO

III международна научна конференция „Високи технологии, бизнес и общество” 2018


Организатор на събитието е Научно-техническия съюз по машиностроене “Industry-4.0”, а сред съорганизаторите са Федерация на научно-техническите съюзи в България, Българска академия на науките, Общество на знанието, България, Съюз на полските инженери-механици, Полша, Асоциациите на машинните инженери на Словакия, Чехия и Украйна, Съюз на металурзите, Македония, Академия на науките на висшето образование на Украйна, Асоциация за наука и технологии, Китай, както и редица български университети.

Конференцията ще се проведе от 12 до 15 март 2018 г. в зимния курорт „Боровец“ и ще включва три основни тематични направления – високи технологии, бизнес и общество. Те са взаимно свързани и разкриват същността на възникването и развитието на високите технологии и създаването на едно ново общество.

На събитието ще бъдат представени високотехнологични продукти и услуги, които се предлагат на пазара. Учени и изследователи ще представят пред академичната общност и пред представителите на индустрията резултатите от своите изследвания, които ще бъдат публикувани в международните научни списания, издавани от Научно-техническия съюз по машиностроене.

Международната научна конференция ”Високи технологии. Бизнес. Общество” е място за среща и дискусии на учени от различни научни направления, завладяни от предизвикателствата за превръщането на новаторските идеи в продукти и услуги, които създават растеж и работни места, и изграждат едно справедливо, сигурно, екологично и високотехнологично общество. Има възможност за откриване на нови приятели и идеи, за почивка, развлечения и докосване до очарованието на една прекрасна зима в Рила планина.

 Проф. дтн, д-р хон. кауза Георги Попов,

председател на Научно-техническия съюз по машиностроене,

председател на Международния програмен комитет

 ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ

Тук се включват интелигентни производствени технологии и системи, съвременни машиностроителни и адаптивни технологии, цифрово производство на оптимални изделия от метал, полимери, композити и керамика.

Ще се разгледат виртуални инженерни технологии и симулации, информационни и компютърни технологии, робототехника, изкуствен интелект, комуникационна и навигационна техника и технологии, математическо моделиране и суперкомпютърен инженеринг.

Ще се обърне внимание на SMART технологии, прахова и плазмена металургия, композитни материали, микротехнологии и микроелектромеханични системи, нанотехнологии, наноиндустрия, екологично чисти технологии, преработване на отпадъци, енергийна техника и технологии, слънчева и водородна енергетика, регупиране на енергията.

Акцент ще бъде поставен на изследването, проектирането, използването и сервиза на земеделската техника, устойчивото развитие и екологичните аспекти на земеделското производство, механизацията и електрификацията на земеделието. Ще се обърне внимание и на транспортните средства – ефективност, безопасност и устойчиво развитие на транспорта, електрически превозни средства и екомобилност. Ще бъдат разгледани диагностиката, техническото обслужване и ремонтът на транспортната техника.

БИЗНЕС

В бизнес модула се обръща внимание на стратегии за управление, индустриален мениджмънт, производствен инженеринг и мениджмънт, технологично предприемачество и иновации и др.

Ще се разгледат понятия като пазар, конкурентоспособност, финанси, мениджмънт на иновациите, пазарна реализация на иновационни продукти, интелектуална  собственост.

Тук се включват и образование, бизнес игри и симулационни модели на повишаване на квалификацията и ролята на човешкия фактор в иновационната дейност.

 ОБЩЕСТВО

Важен дял от модула „Общество” са икономическата свобода, висококачественият човешки капитал, високите технологии и високотехнологичната индустрия. Важни са иновационната и кредитно-данъчната политика на държавата като определящ фактор за развитие на икономиката, финансите и промишлеността, ролята на държавния и частен сектор на промишлеността, бизнеса, банките и борсите в развитието и защитата на резултатите от фундаменталните и приложни изследвания и високотехнологичната промишленост.

По материали на НТСМ