SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Eкологично управление и контрол на вредителите по доматите


Защитата на растенията от болести и неприятели е един от факторите с най-значително влияние при интензивното земеделие и в частност при производството на зеленчукови култури. Всяка година вредителите унищожават голяма част от добива на растителна продукция в света. В резултат на целенасочени растително-защитни мероприятия и прилагане на продукти за растителна защита тези загуби значително намаляват. Необходимостта да се опазят културите налага значително увеличаване употребата на пестициди. Това може да доведе до замърсяване на продукцията, да причини сериозни екологични проблеми и носи риск за човешкото здраве.

Доскоро стратегията за борба бе ориентирана към пълно унищожаване на вредните видове без се отчита мястото им в структурата на съответните агробиоценози. Естественните екосистеми са балансирани и самоурегулиращи се. Управленческата намеса на човека, с оглед получаването на високи добиви, доведе до нарушаване на екологичното равновесие. Интензивното използване на химични продукти предизвика непредвидени и негативни изменения в агробиоценозите. Причините за тази ситуация са различни:

 • По-голямата чувствителност на полезните видове (хищници, паразити, антагонисти) спрямо използваните пестициди, в резултат на което тяхната плътност се редуцира и те не са в състояние да изпълняват регулиращите си функции;
 • Силен токсичен натиск на прилаганите пестициди върху популациите на вредните видове и появата на щамове или раси с повишена устойчивост спрямо използваните химични продукти за растителна защита;
 • Биологично заместване на видовете, при което освободеното място от унищожения вредител, се заема от други видове, които преди това са в незначителна численост и те стават доминантни. Нарушаване на равновесието в резултат на химичните третирания в полза на вредните видове.

Световните тенденции за екологично земеделие изискват да се търси алтернатива на конвенционалното производство. Такива са интегрираните системи за производство и биологичният метод за борба с болестите и неприятелите при зеленчуците. Това са първите стъпки към регламентирано производство на зеленчуци, чисти от пестициди.

В света се работи интензивно по разработване и производство на биопродукти, чрез които в почвата се внасят полезни микроорганизми, които подобряват здравния статус на растенията. В растителнозащитните технологии навлизат вече нови пестициди на базата на растителни екстракти (фитопестициди), които имат репелентно и токсично действие спрямо вредителите. Основната цел е редуциране употребата на химични продукти за растителна защита (ПРЗ).

Липсата на знания и неправилното приложение на ПРЗ е една от големите заплахи при провеждането на растително-защитните мероприятия. Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (FAO) насърчава изследванията за предотвратяване и намаляване на вредителите в световен мащаб. Тези изследвания обхващат намаляването на популацията на вредители, чрез използване на методи за повишаване на устойчивостта на растенията-гостоприемници, идентификация и използване на биологични агенти за контрол. Изследванията обхващат и процеса на разработване и откриване на нови пестициди, селективни към полезните видове, както и тяхното прилагане на практика, а също и изследвания върху връзката между използваните пестициди и опазването на околната среда.

Химически метод за борба с вредителите Биологичен метод за борба с вредителите
Предимства: Предимства:
Бързодействащ; Не предизвиква резистентност;
Лесно приложим. Безопасен за хората и околната среда.
Недостатъци: Недостатъци:
Развитие на резистентност в популациите на вредителите; Бавно действащ;
Замърсяване на продукцията и околната среда с остатъчни количества;

Дълбоко и трайно нарушаване на биологичното равновесие в агроценозите в полза на вредните видове.

Изисква подържане на опримални условия – влага, температура и др., както за развитието на културата така и за полезните видове.

 

Основни болести при доматите са: вирусни (тютюневомозайчен вирус ТоМV – tomato mosaic virus, краставично мозаичен вирус СМV –  cucumber mosaic virus, вирус на доматената бронзовост TSWV –  tomato spotted wilt virus); бактерийни (черно бактерийно струпясване – Pseudomonas syringae pv. tomato, бактерийно струпясване – Xanthomonas vesicatoriа и X. еuvesicatoria, бактерийно изсъхване Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis); гъбни: картофена мана (Phytophthora infestans); брашнести мани (Leveillula taurica, Oidium neolycopersici); сиво гниене (Botrytis cinerea); кафяви листни петна (Alternaria solani).

Основни неприятели при доматите са: оранжерийна белокрилка (Trialeurodes vaporariorum); тютюнев (Thrips tabaci) и западен цветов трипс (Frankliniella occidentalis); доматен миниращ молец (Tuta absoluta); нощенки (Lepidoptera, Noctuidae); телени червеи (Elateridae); паяжинообразуващи акари (Tetranychidae); галови нематоди (Meloidogyne).

            Алтернативни средства за контрол на вредители при отглеждането на домати:

 • Фитопестициди (ботанически продукти);
 • Минерални и растителни масла;
 • Биопрепарати (микробиални продукти за растителна защита)

Микробиалните продукти съдържат като активно вещество микроорганизми или продукти от тяхната жизнена дейност. Те имат редица предимства: не замърсяват околната среда; имат тясна специализация; проявяват висока ефикасност, последействие и верижни реакции след внасянето; практически не спомагат за създаване на резистентност в популациите на вредителите.

Днес се прилагат бактерийни, гъбни и вирусни сатндартизирани продукти, с определена формулировка и активност.

 • Биоагенти – хищници и паразити;
 • Устойчиви сортове;
 • Покривни култури;
 • Агротехнически средства:

-Обработка на почвата: Лишаване от храна; Пряко механично унищожаване; Заораване на някои неприятели на по-голяма дълбочина; Изкарване на вредителите на повърхността, където са изложени на неблагоприятни климатични условия; сеитбообръщение; напояване; унищожаване на плевелните растения.

 • Физико-механични средства (лепливи плоскости; светлинни и хранителни примамки; феромонови уловки).

Биопродукти използвани за контрол на вредителите:

 • Тиморекс 66 ЕК 0,5-1% (а. в. екстракт от австралийско чаено дърво Melaleuca alternifolia) срещу мани, брашнести мани, алтернариоза и сиво гниене.
 • НимАзал Т/С 0,3% (а. в. азадирахтин, екстракт от Azadirachta indica Juss.) срещу доматен миниращ молец, обикновен паяжинообразуващ акар;
 • Рапакс 100 мл/дка (а. в. Bacillus thuringiensis kurstaki щам EG 2348) срещу доматен миниращ молец, памукова нощенка;
 • Натуралис 100 мл/дка (а. в. Beauveria bassiana щам АТСС74040) срещу белокрилки, трипсове, обикновен паяжинообразуващ акар, телени червеи;
 • Хеликовекс 20 мл/дка (а. в. Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus Hear NVP, DSMZBV0003 – 7,5 x 1012 вирусни тела/литър) срещу памукова нощенка;
 • Преферал (а. в. Paecilomyces fumosoroseus) срещу оранжерийна белокрилка.

 

Доц. д-р Винелина Янкова

Проф. д-р Стойка Машева

ИЗК „Марица”, Пловдив