12

83 години Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ – Ямбол


Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ води началото си от далечната 1935 година с откриването на „Допълнително земеделско училище“ в гр. Ямбол. Преди това в града са съществували две други учебни заведения за подготовка на кадри в селското стопанство – „Школа за бригадири в растениевъдството и животновъдството“ с регионално значение и „Школа за тракторни бригадири“, която в продължение на няколко години подготвя стотици кадри за цялата страна. Двете школи и „Допълнително земеделско училище“ стават солидна база за открития през 1953 година „Техникум по механизация и електрификация на селското стопанство“, който е един от първите в страната и първи за Южна България от този род.

Със заповед на Министерството на земеделието и горите, през 1957 година се създава Техникум по механизация на селското стопанство, а през 2003 г. е преименуван в Професионална гимназия по земеделие.

Особено плодотворни за техникума са годините 1958-1965, когато той е определен за обучение на завършили средно образование младежи и девойки от цялата страна, с ежегоден прием до 9 паралелки – добър атестат, който и днес напомня за ролята на техникума в подготовката на кадри за механизация на земеделието. В училището в периода 1956-1960 г. са се обучавали корейски младежи и девойки, а по-късно през 70-те години и от Гана, Виетнам, Нигерия и други страни. Паметна за училището ще остане 1960 г., тъй като за патрон на техникума е избран Христо Ботев.

Професионално-техническата подготовка на учениците се осъществява в 13 учебни кабинета, 7 класни стаи, 12 работилници, 2 лаборатории, физкултурен салон и в 3 компютърни кабинета.

През 2017 г. стартира проект за обновяване на гимназията. Целта е подобряване на качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност сред учениците чрез обновяване на материалната база и осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане.

Непрекъснато се обновява машинно-тракторния парк на училището като само през 2015 и 2016 г. са закупени нови: трактор Farmer – за кормилна практика Твк; Лек автомобил Renault Clio – за кормилна практика Кат.В; Микробус – CITROËN JUMPER – за извозване на учениците до местата за провеждане на учебна и производствена практика.

През 2018 г. ПГЗ кандидатства по проект на ПУДООС за изграждане на учебна оранжерия и проектното предложение бе одобрено. В момента учебната оранжерия се изгражда.

Понастоящем в училището се обучават 315 ученици в дневна, задочна и самостоятелна форма на обучение в следните професии и специалности:  професия:  “Техник на селскостопанска техника” – специалност “Механизация на селското стопанство”; професия: “Икономист” – специалност: “Земеделско стопанство”; професия: “Фермер” – специалност: “Производител на селскостопанска продукция”; професия: „Агроеколог“ – специалност: „Агроекология“.

ПГЗ разполага с общежитие с 50 места за ученици и 3-ма възпитатели. Училището участва в проекти на европейската програма Еразъм+ и три групи ученици вече проведоха учебни практики в Италия и Португалия. Производствените практики в 11-ти и 12-ти клас се провеждат на територията на земеделски фирми-партньори.

Голяма част от завършилите ПГЗ „Христо Ботев“, град Ямбол намират реализация в земеделските кооперации в областта, други продължават образованието си във висши учебни заведения. Всяка година една част от дипломиралите се продължават обучението си по изучаваната в ПГЗ специалност в Аграрния университет в Пловдив.

По материали на ПГЗ „Хр. Ботев”