44 проекта за реконструкция и рехабилитация на общински пътища по подмярка 7.2 от ПРСР 2014-2020 минават на следващ етап


44 проектни предложения по процедура чрез подбор№ BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. преминават на последващ етап за обработка – Оценка на Административно съответствие и допустимост.
Припомняме, че определеният бюджет по процедура „Пътища“ е в размер на 97 790 000 лева. След приключване на приема в „ИСУН 2020“ постъпилите проекти са оценени от оценителната комисия за извършване на предварителна оценка, като е извършено предварително класиране на 51 проекта. В законоустановения срок от 14 дни за подаване на възражения пред Управляващия орган на ПРСР не са получени жалби срещу присъдените точки по критериите за подбор.
Заявената безвъзмездната финансова помощ по класираните 51 проекта е в размер на 140 177 804,28 лв. В тази връзка, подадените проектни предложения се обработват в условията на ограничен бюджет. 44 проекта, получили не по-малко от 20 бр. точки по критериите за подбор, за финансирането на които са необходими средства до 130% от бюджета, ще бъдат допуснати и разпределени за следващ етап от обработка – Оценка на Административно съответствие и допустимост. 7 проекта не преминават на следващ етап.
На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с класираните проекти.