ИПЖЗ

21-вата научна конференция с международно участие ЕкоМаунтин – 2018  ще се проведе в Троян


Институт по планинско животновъдство и земеделие в Троян организира 21ва научна конференция с международно участие ЕкоМаунтин – 2018 на тема: „Екологични проблеми на планинското земеделие“, която ще се състои на 1718 май 2018 г. в ИПЖЗТроян.

Конференцията се организира под патронажа на министъра на земеделието и храните и председателя на Селскостопанска академия. Участие в събитието ще вземат колеги от научни институти от следните държави: Словакия, Румъния, Украйна, Република Сърбия и Косово.

Тематичните направления на конференцията са: ЖивотновъдствоРазвъждане, селекция и репродукция в животновъдството; Технологии на хранене и отглеждане на селскостопанските животни; Качество и преработка на животновъдната продукция. Заявени са 11 доклада и 23 постера.

Фуражно производство и ливадарствоГенетични ресурси и селекция при фуражните култури; Технологии на отглеждане на фуражните култури; Естествени и изкуствени ливади и пасища. Заявени са 7 доклада и 39 постера.

Трайни насажденияГенетични ресурси, селекция, биотехнологии; Технологии за отглеждане – традиционни и биологични; Размножаване и посадъчен материал; Растителна защита; Качество, съхранение и преработка на плодовете.

Общо земеделие – заявени са 6 доклада и 25 постера.

По материали на ИПЖЗ