Николай Роснев

122 години растителна защита


Интервю с инж. агроном Николай Роснев, зам. изп. д-р на БАБХ

– Какво постигна растителната защита за 2017 година?

– Министърът на земеделието, храните и горите провежда държавната политика в областта на растителната защита. Като второстепенен разпоредител с бюджет към него, Българската агенция по безопасност на храните е компетентния държавен орган, който осъществява официалния контрол в областта на растителната защита, с цел производството на безопасна растителна продукция, защита здравето на хората и животните и опазване на околната среда от замърсяване. Контролът се осъществява с дейността на: Дирекция „Продукти за растителна защита, торове и контрол” (ПРЗТК); Дирекция „Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци” (РЗККППЗ); Дирекция „Граничен контрол”; Централна лаборатория по карантина на растенията (ЦЛКР).

Дирекция “Продукти за растителна защита, торове и контрол” методически ръководи и координира дейността на Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) относно контролната дейност върху продуктите за растителна защита и торовете. Обхват на контрола са регламентираните обекти, в които се съхраняват, преопаковат и предлагат за продажба продуктите за растителна защита складове, обекти за преопаковане, селскостопански аптеки, нерегламентирани обекти – пазари, магазини и др., както и земеделските стопани, които прилагат продуктите за растителна защита при производството на растениевъдна продукция. През 2017 г. има 193 заявки, а са издадени 163 разрешения за продукти за растителна защита по различни процедури на разрешаване. Регистрирани са 4 бр. торове.

Дирекция „Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци” (РЗККППЗ) методически ръководи, координира и контролира дейността на ОДБХ в три направления – фитосанитарен контрол, икономически важни вредители и контрол на качеството на пресните плодове и зеленчуци.

Регистрираните производители в официалния регистър за фитосанитарен контрол (ФСК) за първото полугодие на 2017 година са 3045 броя.  При производството на растения и растителна продукция са извършени над 3000 броя инспекции и са взети 2250 броя проби за лабораторен анализ в регионалните лаборатории. В Централната лаборатория по карантина на растенията са постъпили  1450 броя проби. Издадени са 900 броя фитосанитарни растителни паспорти на стоки от местно производство за първото полугодие на 2017 година за страната и ЕС и  52 броя здравни свидетелства. Извършени са 5800 броя инспекция на пратки от растения и растителни продукти за износ, за съответствие с фитосанитарните изисквания на страната вносител.  Издадени са 11800 броя фитосанитарни сертификати за износ, съгласно изискванията на Международната конвенция за Растителна защита  /МКРЗ/ и 137 броя  ФСС за реекспорт.

Основната цел на дейностите по наблюдение върху развитието на икономически важните вредители е държавата да разполага с вярна, точна и обективна информация, която да подпомага вземането на политически решения, касаещи опазването на растенията и растителните продукти. През 2017 г. инспекторите по растителна защита на БАБХ извършваха системни наблюдения върху развитието и разпространението на 116 броя неприятели, болести и плевели в различните агроекологични райони на територията на цялата страна.

Като цяло през стопанската 2016 г. – 2017 г. в страната, при земеделските култури  нямаше предпоставки за сложна фитосанитарна обстановка.

Експертите на БАБХ и ОДБХ изготвят, издават и разпространяват „Бюлетин за поява, разпространение, плътност, развитие, степен на нападение, срокове, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури”. Чрез бюлетините земеделските стопани се информират и за новите нормативни документи в областта на растителната защита, както и за новоразрешените продукти за растителна защита и торове. Визуалната диагностика и консултантските услуги на място при земеделския производител са незаменим и независим помощник при определяне степента на нападение и точния момент за провеждане на химичен контрол в конкретното насаждение. Законът за защита на растенията въвежда консултантски услуги за интегрирано управление на вредителите.

Важно условие за вземане на правилното решение са определените прагове на икономическа вредност (ПИВ) при основните неприятели и болести по земеделските култури. През 2017 г. праговете се актуализираха от работна група, сформирана от министъра на земеделието, храните и горите, в която участваха представители на МЗХГ, БАБХ, научни организации и висши училища в областта на растениевъдство и се утвърдиха със Заповед на изпълнителния директор на БАБХ. Определени бяха прагове на икономическа вредност за 277 броя вредители при 38 броя култури. Актуализиран бе и Списъкът на биологичните агенти, които могат да се прилагат в Република България. Той се изготви от междуведомствена работна група, утвърдена със Заповед от министрите на двете министерства – МЗХГ и МОСВ.

През 2017 г. БАБХ приложи, разработените през 2012-2015 г., три Национални програми за контрол на вредители. На основание на тях бяха разработени и нотифицирани и държавни помощи.

По Държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera)”, през отчетния период в страната са издадени 176 бр. предписания за извършване на растително-карантинни мероприятия. Обследвани са 16632,258 дка домати оранжерийно и полско производство.

По държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae)”, през 2017 г. в Областните дирекции по безопасност на храните, кандидатствалите земеделски стопани са подали 273 бр. декларации за нападнати 27652,626 дка картофи.

По държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма за контрол на вредителите по трайни насаждения през 2017 г. са кандидатствали 4515 бр. земеделски стопани. Обхванати са 34520,471 дка ябълки, 3868,203 дка круши, 33210,488 дка праскови, 33656,116 дка кайсии, 66713,431 дка сливи, 120819,044 дка череши и вишни, 2010,700 дка ягоди и 12137,349 дка малини.

– Кои са най-честите проблеми, с които се сблъскват вашите специалисти?

– Към настоящия момент броят на експертите, които обслужват дейностите, свързани с прилагането на законодателството в областта на растителната защита е крайно недостатъчен. Това е предпоставка за невъзможност цялостно да бъде обхваната дейността и да се реагира навреме и адекватно на постоянно изникващите проблеми, в резултат на свободното движение на хора и стоки, в т.ч. – на растения, растителни продукти и други обекти.

Заплащането на труда на заетите в държавния сектор експерти е ниско и не кореспондира с високите доходи, които предлагат частните фирми, заети с производство на земеделска продукция и в областта на търговията с ПРЗТ. Това е причина за високото текучество на кадри от държавния към частния сектор, което от своя страна осуетява приемствеността и предаването на професионален опит от утвърдени експерти на млади колеги. Липсата на достатъчно финансови средства за техническо осигуряване и оборудване на експертите (автомобили, компютри, софтуерни продукти и т.н), както и невъзможността за ежегодно подсигуряване повишаване нивото на техните компетенции са причина младите колеги да нямат интерес да се развиват в тази област, а вече утвърдени експерти – да търсят по-добра реализация и материално заплащане.

– Каква е ролята на Деня на растителнозащитника?

– Всяка година на 16 януари се отбелязва професионалния празник на работещите в областта на растителната защита. Днес земеделието се основава на концепцията за устойчиво развитие. Едно от основните  направления е растителната защита. Целта на всички, работещи в тази област е производство на повече и по-качествена храна, при максимално запазване на естественото биологично равновесие, на основа извеждането на растително-защитни практики с обосновано и оптимално използване на  продукти за растителна защита и торове.

16 януари е празник на всички агрономи, научни работници и експерти, които работят в областта на растителното здраве. На този ден се отчита важността на професията, прави се равносметка на постигнатото. Начертават се перспективите и задачите за предстоящата година. Отдава се заслужено внимание на всички специалисти, които работят в областта на растителната защита.

Доника Асенова