t_2192824

120 години Професионална гимназия по селко стопанство “Свети Климент Охридски” гр. Кюстендил


За настоящата учебна 2018/2019 година Професионалната гимназия по селско стопанаство „Св. Климент Охридски” направи прием по професиите „Агроеколог” и „Техник-растениевъд”, съответно специалност ”Агроекология” и специалност ”Трайни насаждения”. В 10 и 12 клас се обучават ученици по професия”Фермер” – специалност”Земеделец”.

Интерес към специалностите има, но поради демографската криза в града и региона срещаме трудности при осъществяване на приема. Повече от учениците ни са от града, докато преди години бяха от селата. Те са предимно с нисък социален статус.

Не разполагаме със средства за обогатяване на машинно-тракторната база. Стремим се да повишаваме квалификацията на учителите, но за съжаление, липсват преподаватели по специалните предмети. Въпреки всички трудности се стремим да запазим традициите в гимазията. Надявам се училището да се запази, тъй  като е необходимо за региона, а е единствено в областта.

Гордеем се с факта, че въпреки малкия брой обучаващи се, ежегодно от завършващите има ученици, занимаващи се със земеделие.

По материали на ПГСС „Св. Климент Охридски”