kina_kadreva-235x300

1190 години от раждането на Константин Философ – Св. Кирил


Към въпросите за българския език, азбука и писменост в 1190-тата годишнина на Св. Кирил

През настоящата 2017 година се навършват 1190 години от раждането през 827 г. на Константин Философ, Св. Кирил – създателя на азбуката на българския език.

Много страници са изписани за делото на Св. Св. Кирил и Методий и за азбуката на българския език. Но и до днес остават ред непоставени, недоизяснени и подведени по невярно решение страни от пътя на двамата братя и смисъла на делото им.

Първият е българи ли са Св. Св. Кирил и Методий и българско ли е делото им. В това, че са българи и че делото им е българско в българския народ няма никакво съмнение, но не е така в научните среди. Това че са родени в Солун, който тогава е във владението на Византия, и баща им Лъв е на висока държавна служба дава основание на някои капацитети да приемат Св. Св. Кирил и Методий като византийци и гърци (каквато народност по това време няма), други да ги определят като славяни, защото според историците в района имало много славяни. И се пропуска казаното от самия Св. Кирил по време на документираната хазарска мисия, че „Адам” – дядо му, в династичните борби (за българския престол) емигрира във Византия (както и много български аристократи-християни), пропуска се, че рождените имена на двамата братя са български. Най-големият от седемте деца на Лъв и Мария – Св. Методий е с гражданско име Страхота (Страхил), а най-малкият Св. Кирил е Црко, което се чете като Царко, Църко или Церко. Но най-важният документ е в „Успение Кирилово” – надгробното слово, което Климент Охридски пише при бързата смърт на Константин Философ-Кирил, в което в прав текст казва, че по род и рождение Кирил е българин. – Това е неопровержим документ! Така че всичко друго са инсинуации и амбиции делото на двамата братя да бъде обсебено и употребено от други народи, защото е велико.

 

Вторият, неизяснен от учените въпрос, е кирилицата или глаголицата е първата азбука на  българския език и кой е авторът на кирилицата. Знаем със сигурност, че големият брат и съратник на Константин Философ – Св. Методий участва в създаването на т.нар. глаголица, която е свещенопис, но се питаме кой е авторът на кирилицата като приписваме съвсем недоказано авторството на кирилицата на Св. Климент Охридски. И не се задава въпросът, че за да се стигне до християнската символика в буквените начертания на глаголицата  – за да се напише т.нар. глаголица  със сакралните християнски символи, преди това е необходимо всеки звук да на езика да се уточни, идентифицира и зафиксира графически, за да може на неговата основа да се изгради свещенописът. Не се отчита, че това е голям езиковедски труд, без който не може да се създаде свещеното писмо. Че в уточнението на всеки звук от българския език и зафиксирането му със знак е азбуката на българския език! И когато Черноризец Храбър в труда си „О писменехь” заявява, че азбуката на българския език е дело на Константин Философ, той изхожда точно от положението, че Константин Филисоф създава българската азбука – азбуката на български език! Това трябва да се знае точно и ясно и да не продължаваме да се чудим кой е авторът на кирилицата. При това за всичко е ясно, че кирилицата и глаголицата еднозначни знакови системи на българския език и неслучайно никой от учениците на Св. Св. Кирил и Методий не прави разлика между двата графични варианта на варианта на българската азбука.