123136862_

Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев е избран за академик на Националната аладемия за аграрни науки на Украйна


 

Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев е избран за академик на Националната академия за аграрни науки на Украйна, като чуждестранен член на Академията и като учен с изключителен принос за развитието на аграрната наука, с доказани високи научни постижения и активна и ползотворна работа с научни колективи от Украйна, съобщиха от пресцентъра на РУ „Ангел Кънчев“.

Това е висока награда и признание за цялостната научна дейност на чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, а също така и признание за научния потенциал на Русенския университет.

Процедурата, която се провежда от Националната академия за аграрни науки на Украйна, е дълга и тежка и продължава близо година, със срокове описани в нейния устав и правилник.

В края на 2019 година Академията обявява свободните места в различните си отделения за академици и член-кореспонденти от страната и чужбина. В отделението по Земеделие, мелиорации и механизация на Националната академия за аграрни науки е обявено само едно място за чуждестранен член на академията – академик.

Кандидатурата на чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев е издигната единодушно и с тайно гласуване от Научния съвет на Националния научен център – Институт по механизация и електрификация на селското стопанство в гр. Киев, Украйна и от група академици от Националната академия за аграрни науки на Украйна.

Предложението е комплектовано с изискани преди една година документи от чл.-кор. проф. Христо Белоев: професионална автобиография; списъци на научните публикации, цитиранията, патентите, авторските свидетелства; участие в редакционни колегии на научни списания; присъдени награди и отличия; информация за най-значимите постижения; участие в проекти; изпълнени съвместни проекти с научни колективи от Украйна; научни публикации, книги и монографии с учени от Украйна; приноси за развитието на инженерната и аграрната наука и др.

Комплектът документи е предаден от вносителите в президиума на Националната академия за аграрни науки и те са насочени за разглеждане от Общото събрание на отделението по земеделие, мелиорации и механизация на Националната академия за аграрни науки. Назначена е Номинационна комисия, която е разгледала номинацията и документите, приела ги е и ги е внесла за провеждане на процедурата.

С тайно поименно гласуване и пълно мнозинство отделението по земеделие, мелиорации и механизация на Националната академия за аграрни науки в състав от 42 членове – 12 академици и 30 член-кореспонденти, гласува и приема предложението и внася документите в президиума на Академията за гласуване от Общото събрание на Националната академия за аграрни науки.

Преди дни Общото събрание на Националната академия за аграрни науки на Украйна в състав от 96 академици и 102 член-кореспонденти, с тайно гласуване и пълно мнозинство избира чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев на почетната длъжност академик – чуждестранен член на Националната академия за аграрни науки на Украйна.

В съвсем близко бъдеще чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев ще получи своя диплом от Националната академия за аграрни науки.

Това ново забележително отличие идва след друго подобно признание от началото на месец октомври, когато чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев получи престижната годишна награда на Националната академия за аграрни науки „За изключителни постижения в областта на аграрната наука“.