продукция

Цени на селскостопанската продукция през 2017


Цените на селскостопанската продукция през 2017 г., спрямо предходната 2016 година, отбелязват спад с 5.1%, като спадът в растениевъдството е с 8.4%, а в животновъдството се наблюдава увеличение със 7.5%.

Само за четвъртото тримесечие на 2017 г., спрямо същото тримесечие на 2016 г., индексът на цените на производител в селското стопанство общо намалява с 4.7%. Този на цените на продукцията от растениевъдството се понижава със 7.5%, а цените на продукцията от животновъдството се увеличават с 8.9%. Съответно се наблюдава спад в цените на зърнените култури – с 1.8%, на техническите култури – с 13.8%, на пресните зеленчуци – с 9.2%, на картофите – с 15.5% и на плодовете – с 6.0%. По-високи са единствено цените на фуражните култури – с 39.8%. При животновъдството се наблюдава увеличение в цените на живите животни – с 1.6%, и на животинските продукти – със 17.7%.

През четвъртото тримесечие на 2017 г., спрямо цялата 2016 г., намаление е отбелязано в цените на техническите култури – с 15.4%, на пресните зеленчуци – с 18.2%, на картофите – с 16.3% и на плодовете – с 11.8%. Увеличение се наблюдава единствено в цените на фуражните култури – с 34.9%. В животновъдството цените на живите животни намаляват с 2.7%, а на животинските продукти се увеличават с 19.6%.

При продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство, за четвъртото тримесечие на 2017 г., индексът на цените се повишава с 1.7% спрямо цялата 2016 година и с 2.0% спрямо същото тримесечие на 2016.

През четвъртото тримесечие на 2017 г., спрямо съответното тримесечие на 2016 г., се увеличават цените на електроенергията и горивата – с 2.9%, на минералните торове – с 9.6%, и на продуктите за растителна защита – с 6.2%. По-ниски са цените на посевния и посадъчния материал – с 2.2%, на ветеринарномедицинските продукти – с 4.3%, и на фуражите – с 1.0%.

Източник НСИ