бг

Увелича се броят на контролираните стада овце


През 2018 г. Асоциацията за развъждане на българска млечна порода овце (АРБМПО) ще  ръководи селекционната работа в 130 ферми в страната с 19 500 овце. От миналата 2017 г. Асоциацията отделя специално внимание за типизиране на стадата, за оформяне на овце със специфичен за района тип. Осемте кочопроизводни ферми на Асоциацията произвеждат за членовете от останалите ферми два типа сертифицирани кочове. За равнинните райони това са бели, с удължено тяло животни от типа в ИЖН – Костинброд, а за полупланинските овцете са по-къси, с червеникава окраска и преобладаваща кръвност от аваси, но с тънки опашки. Фермерите получават предписание за най-подходящите кочове за техните стада, а Асоциацията осигурява лицензиран транспорт на необходимите разплодници.

Наличието на все по-голям брой високопродуктивни ферми създава предпоставка за включване на нови стада само със закупени млади разплодни животни, с което и типизирането на стадата да стане по-ефективно и млечността да се повишава по-бързо.

Максималната млечност за 120 дни през 2016 г. е 288 л, а през 2017 г – 306 л. Целта е да произвеждаме и предлагаме кочлета с добър екстериор и млечност на майките над 200 л за 120 дена доен период.

Основните селекционни показатели, които се стремим да постигнем с фермерите в техните стада са:

да удължим дойният период над 150 дни при 60 дни бозаен период; да сведем до минимум овцете с къс доен период, т.е. под 120 дни; да се освободят стадата от яловите овце; дневната млечност да намалява плавно през дойния период, като се обръща особено внимание на овцете, които в края на дойния период запазват млечността на относително високо ниво; при майките-потенциални кочопроизводителки стремежът е маслеността да е относително ниска, а протеинът – относително по-висок; продължителността на използване на овцете също допринася за повишаване интензивността на селекция, като се стремим да я съчетаваме със селекцията по продуктивност.

В селекционен план през последните години в Асоциацията са създадени реални условия за производство и разпространение на ценен генетичен материал. Нараства доверието на фермерите към нас. Много от тях  разчитат напълно на експертите при избор на кочове, без да посещават кочопроизводните стопанства.

През изминалата 2017 г. седем фермери завършиха успешно курс в ИЖН – Костинброд по  изкуственото осеменяване. Участващите, предимно млади хора, получиха теоретична подготовка и практически познания и умения как да получават, преценяват, разреждат и използват свежа или охладена семенна течност за осеменяване в техните овцеферми.

Продължава тенденцията, успоредно с нарастване на средната млечност в стадата, все по-широко да се използва машинното доене. С това се създават и реални предпоставки за повишаване качеството на суровото мляко. Повишава се и общото количество на надоеното мляко през деня.

През последните две години натрупахме и реален опит в преработката на млякото във фермите. Производството на специфични сирена е също едно от новите направления в развитието на фермите, членове на асоциацията.

Доц. д-р Георги Димов,

АРБМПО