ЛТУ

Състезание по растителна защита


В рамките на проект BG05M2OP001-2.009-0034 „Подкрепа за развитието на научния капацитет в Лесотехническия университет”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (2014 – 2020), съфинансирана от Европейския съюз чрез европейските структурни и инвестиционни фондове с бенефициент Лесотехнически университет и Седмицата на гората в Лесотехнически Университет на 03.04.2018 г. в Аулата на ЛТУ, ще се проведе студентско състезание в областта на професионално направление 6.2 Растителна защита и 6.1 Растениевъдство с участието на отбори от Лесотехнически университет – Агрономически факултет; Аграрен университет – Пловдив – факултет по Растителна защита и агроекология; Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“ –  Факултет по природни науки.

На 04.04.2018 г. в централната сграда на ЛТУ от 9 до 12 часа в зала 301 ще се проведе информационен ден на растителната защита на тема  „Растителната защита – проблеми и перспективи“ с участието на водещи фирми, асоциации и институции в областта на растителната защита.

По материали на ЛТУ