29182105

Стратегическо развитие на иновативни подходи в образованието в Русенския университет


Вече 75 години Русенският университет стратегически развива иновативни и предприемачески подходи в образованието, научните изследвания и взаимодействието със заинтересованите страни. Изпълнявайки тази своя мисия, университетът катализира процесите на обществено развитие и има значителен принос не само към положителната икономическа и социална промяна в прилежащите си региони, но и към трансформирането на обществената среда в Северна България. Оценявайки своята роля на социално отговорна институция, както и отговорността, която носят представителите на ректорското ръководство, ръководствата на факултети, филиали, катедри, дирекции и центрове, през септември и октомври 2020 Русенският университет инициира проучване по инструмента HEInnovate.

HEInnovate е инструмент за самооценка на висшите училища, които желаят да проучат своя иновативен/предприемачески потенциал. Той е лансиран през 2013 г. от Европейската комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Насочен е към идентификация, приоритизиране и планиране на действията в осем ключови области – ръководство и управление; организационен капацитет: финансиране, хора и стимули; преподаване и обучение по предприемачество; подготовка и подпомагане на предприемачи; цифрова трансформация и капацитет; обмен на знания и сътрудничество; интернационализирано висше училище; измерване на въздействието.

Включването на осма област към първоначалните 7, свързана с дигиталната трансформация, се свързва с името на Русенския университет и проведената през юни 2018 г. в университета международна конференция в рамките на българското председателство на ЕС „Институционална промяна във висшето образование в Европа – форум, в който съорганизатори са Европейската комисия, МОН и Русенският университет.

Инструментът HEInnovate диагностицира също така области на силни и слаби страни, открива дискусии и дебати относно иновативния характер на висшите училища и позволява сравняване на развитието във времето.

За първи път Русенският университет участва в проучване с инструмента HEInnovate през 2014 г., като едно от петте пилотни висши училища в България, определени от МОН и неговата дирекция „Висше образование“. Наблюдатели на проучването са представители на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие към ООН, като техният оценителен доклад представя положителни констатации за предприемаческия потенциал на университета.

По-нататък през годините представители на Русенския университет участват като експерти или докладчици на 15 форума по HEInnovate, организирани от Европейската комисия в Брюксел; Суонсии, София, Дундалк, Букурещ и др.

По линия на HEInnovate през 2019 г. стартира проектът BeyondScale, в който Русенският университет е единствен партньор от Източна Европа в консорциума университети и организации от Австрия, Ирландия, Нидерландия и Португалия. Включването на русенската академична общност е по специална покана от Европейската комисия, а проектът цели да се създадат добри практики, чрез които други висши училища да подобрят предприемчивостта на академичния си състав въз основа на инструмента HEInnovate.

В новото изследване по HEInnovate през септември-октомври 2020 г. се включиха 90 представители от ръководния състав на Русенския университет. Резултатите от проучването показват следното:

1/ Анкетираният академичен състав дава ВИСОКА ОЦЕНКА на достиженията на Русенския университет във всяка от осемте области на HEInnovate. Високата самооценка е отражение на много добрата експертност на академичния състав да участва в инициативи (местни, национални и международни), в които се търси високо качество и споделяне на опит с други партньори.

2/ Анкетираният академичен състав ВИЖДА ВЪЗМОЖНОСТИ за по-нататъшното развитие на Русенския университет във всяка от осемте области на HEInnovate. Критичното мислене, отразено в резултатите, показва желание на ръководителите от всички нива за устойчив прогрес, увеличаване на ползите от академичната дейност на университета и навлизане в нови творчески области на основата на вътрешно сътрудничество и партньорство с други организации.

Изразените субективни мнения в анкетното проучване по HEInnovate дават основание да се предприемат редица действия от академичното ръководство на Русенския университет за още по-активна работа във връзка с модернизацията на академичната дейност на университета.

През октомври 2020 г. , под ръководството на експерт от Русенския университет, всички академични ръководители от Шуменския университет попълниха въпросите за самооценка по HEInnovate. По този начин Русенският университет подпомага усилията на Европейската комисия и Министерството на образованието и науката да модернизират възможно повече университети, в които има критична маса от предприемчиви академични представители.