img_0952

Срещи с бъдещето


Енергията в земеделското производство, и не само там, винаги е била актуална тема. През последните 2 десетилетия се влагат много усилия за използване на алтернативна енергия под различни начини. Много институти и заводи използват знанията си за изработка на различни машини за продукти, като пелети, брикети, получени от отпадни материали в земеделското производство, които да се използват за алтернативна енергия. В света съществуват различни видове машини за изработка на пелети с различен капацитет, технически характеристики, които имат все по-голямо значение.

Производството на пелети и брикети обхваща следните фази от основната суровина до добиването на крайния продукт: Организация за събиране на дървесна суровина от гори и земеделска дейност; Транспорт до мястото на преработване; Преработка на дървената маса (нарязване); Пелетиране (мелене, сушене, загряване) и получаване на продукти брикети и пелети; Опаковане и складиране.

Суровината в Македония, по условни данни, най-много идва от горите след сеч – като отпадна дървесина от иглолистни и широколистни дървета, но и от увредени стъбла от природни влияния, така че годишно е около 500 000 кубика. В земеделското производство със започването на резитбата през есенния сезон в лозаро-овощарството на площ от около 50 000 хектара се добиват общо около 300 000 кубика отрязан материал, който е с добро качество и с високи калории, също подходящ за производство на пелети и брикети.

Първата фаза представлява транспорт, извършващ се с камиони или трактори, което зависи от типа и най-вече от отдалечеността на суровината. Такава суровина (биомаса) може да се транспортира през цялата година и зависи от достъпността, но влагата е от значение, тъй като тя влияе на процеса нарязване. За технологичния процес е важно влагата да не надвишава 15% и транспортът обикновено се планира, така че суровината да се подсуши естествено, а преработките се извършват на закрито, където се прави първото досушаване.

Фиг.1 Примерна схема на технологичен процес за производство на пелети

Примерна схема на технологичен процес за производство на пелети

На световните пазари има разнообразно оборудване от машини за целия работен процес, който е най-рентабилен в производството на продуктите брикети и пелети. Има и в различни размери, стационарни и мобилни за всеки вид производство, което улеснява избора на потребителя  и планирането на работата. В таблицата са дадени примерните модели X1и X2.

  Модел Х1 Модел Х2
Мощност, киловати 70 11
Маса, кг 980 375
Производителност 1,5 т/ч 350 кг/ч
Диаметър на барабана, мм 48/62/48 24/32/17
Диаметър на пелетите, мм 0,5-5 0,5-5

Моделът X1 включва мелница, сушилня за стърготини, преса за пелети, сушилня за готови пелети, с капацитет от 1,5 тона на час. Общата инвестиция за този модел възлиза на около 500 000 евро, а годишно трябва да се произведат минимум 3000 тона, които да се продадат навреме, за да се получи общ приход от 270 000, за да се изплати и да остане чист доход от 152 184 евро. В анализа са взети предвид всички работни операции, както и разходите за брутните заплати на 6 работници за период от 12 месеца.

Що се отнася до модел X2, неговата покупна цена възлиза на 6000 евро и е с капацитет от около 300 килограма на час, в зависимост от подаването на суровината и организацията на работа. Моделът е мобилен и е с възможност да работи на ток или да бъде задвижван с карданен вал.

Тази линия годишно трябва да произведе около 30 тона пелети, а ситната маса служи за изработка на брикети. В страните членки на ЕС, където тон пелети струва 90 евро, общият приход от модела би бил 2700, около 50% от тази сума отива за покриване на производствените разходи, т.е. около 1300 евро, а остатъкът от 1300 евро ще бъде печалба.

Фиг. 2 Видове дробилки на суровина при производство на пелети

Видове дробилки на суровина при производство на пелети

Не трябва да се забравя и фактът, че в суровината, без значение от произхода ѝ, често има различно количество влага, а този фактор има най-голямо влияние върху себестойността на крайния продукт. Съществуват определени стандарти, според които за да се произведе един тон брикети или пелети, ако влагата е около 15%, са нужни около 2 кубика суровина, без значение произхода й.  Колкото влагата е по-голяма, толкова по-големи са транспортните разходи и е нужно по-голямо количество суровина, за да се произведе един тон брикети или пелети, съответно и производствената цена на продукта ще се повиши.

Фиг.3 Сита за преси за пелети

Сита за преси за пелети       

Таблица 2 Необходимо количество суровина за производство на 1 тон пелети

Количество отпадъци в м3 спрямо % на влага

Вид дърво До 20% До 35% До 45% Над 50%
Широколистно 4 м3 6,5 7 8
Иглолистно 6 м3 7,5 8 9,5
Смесено 50/50 5 м3 9,5 10 11
         

Процентът влага оказва голямо влияние на първата машина от цялата поточна линия – на дробилката на дърво, която превръща суровината в стърготини. Това са машини, които съществуват в различни варианти, но които постигат качествена работа, ако в суровината има по-малък процент влага. Съхненето се извършва по естествен път, но ако се използва сушилна, но това е допълнителен разход. Дробилката дава отлични резултати и ниски производствени разходи, ако влагата е от 15 до 20%. Нейният капацитет се движи от 100 килограма, а някои достигат и до 5000 килограма за час, в зависимост от ножовете на барабана.

От този кратък анализ е ясно, че към алтернативната енергия и сега и за в бъдеще ще има интерес, но нейното приложение ще се определя от въпроса  за какъв период ще се изплати направената инвестиция. Това зависи от много фактори, които най-добре би било да се вземат предвид при анализите.

Проф. д-р Живко Давчев,

Университет „Св. Кирил и Методий”, Скопие