Mihailov_sn

Семинар за иновациите в прецизното земеделие


В периода 25.01.2021 г. – 03.02.2021 г. се проведе втори онлайн обучителен семинар за палестинските партньори по проект „Повишаване на иновациите в образованието и научните изследвания на Палестина в областта на прецизното земеделие“.

Домакин на научния семинар бе Университетът в Патра, Гърция. Неговият ректор проф. Christos J. Bouras, откри събитието и пожела на всички участници ползотворна работа. Кратко обръщение към участниците направи и проф. Efstratios Gallopoulos, ръководител на катедра „Компютърно инженерство и информатика“ от същия университет. Сърдечни поздравления към участниците отправиха проф. Samir Al-Najdi, вицепрезидент по академичната работа в университета Al-Quds Open University (Палестина) и д-р Nedal Al-Jayousi, директор на Националния офис “Еразъм” в Палестина. Проф. Николай Михайлов (Русенски университет „Ангел Кънчев“) представи работната програма на семинара и даде начало на събитието.

През първия ден гл. ас. д-р Сехер Кадирова представи модула „Приложение на сензори в прецизното земеделие – теория и виртуални лаборатории“. Тя запозна  участниците с основните технически параметри и характеристики на някои видове сензори и тяхното приложение в модерното земеделие. Д-р Кадирова демонстрира практическо виртуално изследване на тензометричен сензор.

Доц. д-р Цветелина Георгиева изнесе лекция на тема „Приложение на безжични сензорни мрежи в прецизното земеделие – теория и виртуални лаборатории“. Тя отдели особено внимание на приложението на LoRa, Zigbee и други базирани безжични сензорни мрежи в прецизното земеделие. В практическата част бе представена методика за изчисляване на енергийната консумация при приложение на безжичните мрежи.

Третият модул от обучителния семинар: „Използване на GPS системи в земеделието – теория и демонстрации“ представиха колегите доц. д-р Атанас Атанасов и доц. д-р Чавдар Везиров. Те фокусираха вниманието на обучаемите върху възможностите за картографиране на полета и информация за почвата, картографиране на растенията, приложение на IoT в земеделието, използването на GPS технологии при управление на селскостопански машини, интелигентни системи за вземане на проби от почви и др.

Ladislav Toth (Словашки аграрен университет, Нитра, Словакия) разгледа въпроси от модула „Системи за управление, използвани в земеделието – теория и виртуални лаборатории“. Той представи основни сведения за системи за управление с отворен и затворен цикъл, ПИД закони за управление, изкуствени невронни мрежи и „интелигентни“ ферми. В практическата част демонстрира цялостна разработка на система за мониторинг на оранжерии в програмна среда LabVIEW.

Доц. д-р Борис Евстатиев запозна палестинските колеги с характеристики и източници на големи масиви от данни, методи и софтуерни продукти за техния анализ. По време на практическото занятие той демонстрира някои основни подходи за анализ на данни, като регресия, класификация и групиране на различни селскостопански количествени и качествени параметри с приложен софтуер Orange Data Mining. Д-р Цветелин Георгиев допълни тематиката с илюстрация на възможностите за осигуряване на ефективен статистически контрол на процесите (SPC) в земеделието чрез практически пример.

През последния ден от научния семинар Lukas Vacho (Словашки аграрен университет, Нитра, Словакия) презентира пред участниците основна информация в областта на прецизното земеделие, като съдържанието бе фокусирано върху технология, контролираща промените в процесите на развитие на земеделски култури (Variable Rate Technology). Тази модерна технология използва компютри, географска система за позициониране (GPS) и географски информационни системи (GIS) за наблюдение и управленски решения, осигуряващи максимални добиви. Бяха представени практически примери за приложение на технологията в прецизното земеделие.

Всички обучителни модули бяха съпроводени с подходящи видеоматериали и последващи оживени дискусии. В тях се включиха над 50 участници. На последната сесия се обсъдиха възможностите за бъдещо партньорство – съвместни дейности в областта на научноизследователската и учебна дейности.

Проф. Николай Михайлов,

Русенски университет “Ангел Кънчев”