AZPB_kare

Седма национална среща на земеделските производители


Традиционната конференция, организирана от Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ) ще се състои в периода 6-7 февруари 2019 г. в хотел Адмирал, курортен комплекс Златни пясъци. Тя ще се проведе под мотото „Националните приоритети в земеделието“. На форума ще присътват ръководители и експерти от държавната администрация, представители на Европейската комисия (ЕК) и Европейския парламент (ЕП), българската земеделска общност и представители на бизнеса. Ще се проведе открита дискусия за стратегически теми за сектора, ще се предостави най-актуалната информация за нормативни промени, подпомагане и бъдещи възможности. Форумът има за цел да даде гласност на позиции и предложения по различни проблеми, допринасяйки за намирането на нови решения за развитието на сектора в страната.

По покана на председателя на АЗПБ Венцислав Върбанов в конференцията ще вземат участие Йежи Плева, генерален директор на ГД АГРИ към ЕК и Чеслав Адам Шекерски, председател на Комисията по земеделие и развитие на селските райони към ЕП, които заедно с министър Румен Поражонов в първия конферентен ден ще представят актуална информация за подготовката на ОСП след 2020 г. в европейския контекст на текущите дебати.

В дискусията за националните приоритети в ОСП след 2020 г. ще участват министър Румен Поражонов, председателят на парламентарната Комисия по земеделие и храни – Десислава Танева и изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Живко Живков. Ще има представяне на новия проект на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи. В дискусията ще участват зам.-министър Вергиния Кръстева и експерти от нейния екип в ресор „Поземлени отношения“. В рамките на дебата по темата ще бъдат обсъдени и актуални въпроси като текущото състояние на Процедурата по комасация, ефектът от нормативните промени през 2018 г. и готовността за Кампания по директни плащания за 2019 г.

„Липсата на кадри в земеделието и недостигът на работна ръка в селските райони  са ключова теми, на които ще обърнем специално внимание. Ще обсъдим възможностите за наемане на работници от трети страни, като за целта сме поканили заместник-министър от социалното министерство. Ще подложим на дискусия и ролята на професионалните гимназии за нуждите на агробизнеса, текущото състояние и демографските предизвикателства. Целта ни е в тази обща дискусия с бизнеса, централната администрация и синдикатите в земеделието да намерим работещи решения и предложения за справяне с проблемите“, сподели Венцислав Върбанов, председател на АЗПБ.

Традиционните теми за подпомагането на агросектора остават във фокуса на втория конферентен ден. За представяне на актуална информация и дискусия по прилагането на различни мерки и подмерки на ПРСР 2014-2020 са поканени заместник-министър Лозана Василева, Цветомира Стайкова – директор дирекция „Развитие на селските райони“ и експерти от екипа ѝ, а също така – изпълнителният директор на ДФЗ Живко Живков и неговият заместник Атидже Алиева – Вели. Ще има информация за последните новости и за напредъка в оценяването, договорирането и разплащането по подмерки 4.1, 4.2, мярка 9; за визията на МЗХГ по предстоящия прием по компенсаторните мерки; за възможностите за подкрепа на инвестиции за напояване по ПРСР през 2019 г., както и за двете нови подмерки в ПРСР- за иновации и за къси вериги на доставки, предстоящи да стартират през 2019 г.

На 7-и февруари се очаква активен дебат с участието на експерти от държавната администрация, представители на бизнеса и браншови организации по теми като: управление на риска в земеделието – превенция от неблагоприятни климатични събития и превенция срещу разпространение на болести при животните, ново законодателство в областта на горивата и новите изисквания за агросектора, промени и облекчения в данъчната политика. На прага на кампания по директни плащания 2019 гостите ще се запознаят с нормативните промени и новите схеми при директните плащания, с новостите в системата за идентификация на земеделските парцели, слоеве, допустимост, ЕНП, ПЗП, възражения, мониторинг, за готовността на администрацията за стартиране на кампания 2019, както и да получат практични примери и полезни съвети за бъдещата кампания от експертите на МЗХГ.

По материали на АЗПБ