Сашец - диплома и хляб

Сашец – качествен и икономичен сорт обикновена зимна пшеница


Благодарение на много добрата съвместна работа между ИРГР, Садово и ИПК, Чирпан е създаден сорт Сашец от колектив доц. Златина Ур, проф. д-р В. Божанова, гл. ас Р. Чипилски, гл. ас. д-р Евг. Димитров, ас. Теодора Ангелова и земеделски техник Магдалина Костова.

Обикновената зимна пшеница Сашец има лежаща розетка. Средно ран сорт, изкласява 2-3 дни след сорт Садово 1. Вегетационният му период за годините на изпитване е средно е 214 дни, като варира от 209 – 233 в зависимост от метеорологичните условия. Формира гъсти и изравнени посеви. На квадратен метър се развиват около 730-750 класоносни стъбла. Височината на стъблото е около 90-95 cm. Стъблото е изправено вертикално, т.е е устойчив на полягане. Устойчив на оронване – плевевите му са средно разтворени, наравно на стандарта.

автори на Сашец

Толерантен е на кафява ръжда и брашнеста мана по пшеницата и е устойчив на черна и жълта ръжда.  Притежава много добра студоустойчивост и сухоустойчивост. Характеризира се с едро зърно – абсолютна маса около 43-47 g.  Хектолитровата му маса е равна до тази на Садово – 72-78 kg/hl. От направените тригодишни пълни технологични проучвания и анализите на Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), които са почти идентични, може да се заключи, че сорт Сашец е с много добри технологични покозатели и напълно отговаря на изискванията на ИАСАС за група А на качествените пшеници.

Сортът е както висококачествен, така  и с добра добивност. В Садово средно за четиригодишен период на сортоизпитване в КСО от него е получен добив зърно от 7,07 t/ha,  което е отлично съчетание за сорт от група А, където се наблюдава отрицателна корелация между качество и добив. Сорт с икономично използване на азота  – най- високите му добиви са при ниво на торене N 6 или 12 kg/da активно вещество.

Сашец - диплома и хляб

Сортът е постижение за високо качество. При него е постигнат баланс на високо качество и добра добивност. Средно за четиригодишния период на сортоизпитване в КСО от него е получен добив зърно  от 707 kg/ha.  Сашец е икономичен сорт – най- високи добиви се получават при ниво на торене N6 или  N12  kg/da а.в.

Стойностите на технологичните показатели са като за група А, в която е признат. Притежава много добра продуктивна братимост и формира плътен посев, което е гаранция за високи добиви. Има оптимална височина на стъблото  около 90-95 cm за условията на България, не поляга. Притежава едри продуктивни класове, които са много добре озърнени. Зърното му е едро и абсолютната маса е 43-47 g. Притежава много добра студоустойчивост и сухоустойчивост.

Най-важното иновативно предимство на сорт Сашец е съчетанието на високо качество и добър потенциал за добив, както и ефективното използване на азота за формиране на единица продукция. Това съчетание ще доведе до снижаване на себестойността и по-добри икономически резултати за фермерите. Сорт Сашец е с много добра продуктивна братимост, със средноедро зърно и с дълъг много добре озърнен клас. Притежава отлични хлебопекарни качества.

По материали на ИРГР, Садово