РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ЩЕ ОБУЧАВА УЧИТЕЛИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА


Русенският университет ”Ангел Кънчев” беше избран за изпълнител за Провеждане на краткосрочни обучения с кредити на учители, педагогически специалисти и директори от образователните институции-партньори за работа в мултикултурна среда по проект BG05M2OP001-3.017-0005 „Мултикултурната класна стая – мотивация, квалификация и успех“. В тази връзка, днес 19.11.2021 г., се подписа договор за изпълнение между Русенския университет и сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация“.
Основната цел на проекта е да повиши професионалните компетентности на учителите, директорите и другите педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда, преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия. Обученията на педагогическите специалисти ще се организират от Центъра за продължаващо обучение към университета, като за лектори са поканени университетски преподаватели. В обученията ще бъдат включени детски градини и училища от Русе и региона.