РУСЕНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ Е ОТЛИЧЕН СЪС СЕРТИФИКАТ ЗА ВИСОКО КАЧЕСТВО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ (2014 – 2020)


За 7-те години от изминаващата фаза на програма Еразъм+ (2014-2020) Русенският университет е награждаван 3 пъти за отлично изпълнени проекти за мобилност по програмата, като най-високо признание получи на 25.06.2021 за четвърти път по време на конференцията, организирана от ЦРЧР за откриване на новия седемгодишен период по програмите на ЕС Еразъм+ и Европейския корпус за солидарност (2021-2027).
На това тържествено събитие бяха наградени образователни институции, изпълнили проекти със значителен принос за целия изминал седемгодишен период. Министърът на образованието връчи на зам.-ректора на Русенския университет, доц. д-р Десислава Атанасова, Сертификат за високо качество при изпълнение на проект, реализиран през академичната 2016-2017 година.
За една учебна година, паралелно с традиционните мобилности до държави от ЕС, Русенският университет осъществи по проекта за международна мобилност, 144 мобилности с 19 университета от държави извън ЕС, като бюджетът му възлезе на 342 894,00 евро, който беше и най-високият бюджет сред българските университети, работили по тази дейност за съответната година.
Партньори бяха университети от 5 държави – Армения, Грузия, Русия, Палестина и Китай. Проведоха обучение 6 български и 54 чуждестранни студенти, 43 български и 41 чуждестранни преподаватели изнесоха лекции пред студенти от университетите-домакини. Една част от преподавателите от 5-те държави участваха в организираната от Русенския университет международна Еразъм седмица, по време на която студенти и преподаватели заедно отпразнуваха 30-годишнината на програма Еразъм.
Успехът на проекта се дължи на спазването на принципите на Еразъм Хартата на университета и на позитивната нагласа и силна ангажираност на нашите Еразъм координатори – Проф. Ю. Попова (университетски Еразъм координатор за годината), засл. доц. Ст. Смрикарова, доц. Цв. Харакчийска, доц. Л. Тодорова, доц. Л. Михайлова, проф. К. Григорова, доц. Е. Коларов, доц. Д. Павлов, доц. Н. Бенчева, проф. Ст. Дамянова. За успеха на проекта говори общото удовлетворение на участниците, изразено в задължителната анкета на ЕС по програмата и което възлиза на 100 процента, както и утвърдения имидж на РУ на международно ниво и задълбоченото сътрудничество между Русенския университет и партньорските университети след проекта.