5DSlide1

Русенският университет официално е част от Националната пътна карта за научна инфраструктура на РБългария 2020-2027


Русенски университет „Ангел Кънчев“ посреща Коледа с удовлетворение след като в последните работни дни преди празника чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев подписа Споразумение с Министерството на образованието и науката (МОН) за стартиране на Проекта „ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ЧИСТА И СИГУРНА ОКОЛНА СРЕДА – 5D ALLIANCE“, съобщиха от пресцентъра на висшето учебно заведение.

С него Русенският университет вече официално е част от Националната пътна карта за научна инфраструктура на РБългария 2020-2027. Проектът беше високооценен от Европейската комисия и МОН при селекцията на предложения с голяма степен на зрялост, които да се реализират през новия програмен период.

Тази уникална по рода си инициатива  превръща 12 български университета и института: Аграрен университет, Пловдив; Военна академия „Г. С. Раковски“, София; Икономически университет, Варна; ИЕЕС „Акад. Евгени Будевски“на БАН, София; Институтът по ИКТ на БАН, София; Институт ”Н. Пушкаров” на ССА, София; ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД на Института по металознание, съоръжения и технологии на БАН; ТУ, Варна; ТУ, Габрово; ТУ, София; Тракийски университет – Ст. Загора. – и още 13 асоциирани национални и международни партньора в изследователското семейството на 5D ALLIANCE.

Основната цел на осемгодишния проект е създаване на разпределена дигитална научноизследователска инфраструктура с потенциал за въздействие в Дунавския макрорегион, чрез авангардни интердисциплинарни изследвания за интелигентно, сигурно, екологосъобразно управление на взаимносвързани системи и техните бизнес приложения за постигане на чиста и сигурна околна среда в условията на споделена отговорност за макрорегионално устойчиво развитие.

Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев пожела „На добър час!“на проекта и неговия екип и подчерта, че пътят, който  предстои да бъде извървян от изследователския консорциум е предизвикателен и неотъпкан, но вярва, че с устрем, новаторство, обединените знания и капацитет на всички партньори, ще бъде изградена една значима за бъдещето на България споделена научноизследователска инфраструктура, която да отвори нови хоризонти пред много млади учени и мечтатели!