пшеница1

Резултати от кампания 2018


Прибиране на зърнените култури

Есенни култури

Развитието на есенните посеви през настоящата година протече при неустойчиви агрометеорологични условия – мека зима, преовлажняване на площи от топенето на снега и паднали валежи през ранната пролет. Последвалите температури около и над нормите, при недостиг на почвена влага в отделни райони, определяха състоянието на есенните посеви.

Валежите основно през май и началото на юни, макар и неравномерно разпределени, подобриха почвените влагозапаси и условията за развитие на есенните посеви и засетите пролетни култури. На места в полските райони валежите бяха без особено стопанско значение и имаха предимно локален характер, като значителни количества са измерени в отделни части на страната. Началото на жътвената кампания през юни стартира по-рано спрямо предходната година. През юли поради чести превалявания на много места в страната, жътвата се забави, което се отрази негативно върху производството и качеството на продукцията.

За периода май-юли валежите в страната бяха с различен интензитет и често придружавани от градушки, които нанесоха щети по земеделските култури.

По неокончателни данни на Министерство на земеделието, храните и горите (дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“- ДДПИЗП) към 07.09. 2018 г. засетите площи с есенни култури са както следва:

Пропадналите площи по различни причини са: 0,32% от засетите площи с пшеница (36 396 дка) и 0,42% с ечемик (4 819 дка).

През настоящата година, въпреки нестабилните климатични условия, се отчита по-ранно стартиране на жътвата при ечемика в сравнение с предходната 2017 г., както и на пшеницата в някои области на страната.

Жътвата на есенниците е приключила, с изключение на София област.

Реколтираните площи с пшеница са 11 391 465 дка (с 3,65% повече спрямо същия период на предходната година), при среден добив 474 кг/дка (-9,88% спрямо 2017 г.). Производството е в размер на 5,4 млн. тона  (-6,27% спрямо 2017 г.).  Ожънатите площи с ечемик са 1 148 429 дка (понижение с -12,04% спрямо същия период на 2017 г.), при среден добив 436 кг/дка – с изменение -8,21% спрямо 2017 г. Производството възлиза на над  501 хил. тона (-19,21% – 2017 г.). Прибраните площи с ръж са 67 679 дка, при среден добив –  203 кг/дка и производство в размер на 13 729 тона. Ожънатите площи с тритикале са в размер на 170 674 дка, при среден добив 316 кг/дка. Произведени са 53 950 тона с тритикале.

И при двете основни есенни култури (пшеница и ечемик) през настоящата кампания се отчитат по-ниски средни добиви от миналогодишните. Понижението на средните добиви е резултат от недостатъчната почвена влага в съчетание с високи температури (в отделни райони на страната), през периода на изкласяване и наливане на зърното. Негативен ефект са оказали и падналите проливни дъждове по време на узряване на зърното и прибирането на реколтата, на места придружени с градушки, които са нанесли щети на есенниците и са затруднили нормалното протичане на жътвата. Това неминуемо се е отразило на общото производство на посочените култури.

Извършена е етапна оценка за качеството на прибраната пшеница от реколта 2018 г. Установено е, че около 53,0% от добитата пшеница е с добри хлебопекарни показатели.  Окончателните резултати от анализа на партидите с ечемик за реколта 2018 г. показват, че въпреки неблагоприятните метеорологични условия, качеството му отговаря на изискванията на стандартите за пивоварен и фуражен ечемик.

Към 07.09.2018 г. е извършена предсеитбена подготовка на 1 914 091 дка.

Дълбока оран е извършена на 917 621 дка.

Засети са 206 013 декара със зимна маслодайна рапица.

 

Пролетни култури

Засетите площи с царевица за 2017 г. са 4 008 860 дка, а през 2018 г. – те са били 4 101 053. Засетите площи със слънцоглед за миналата година са 9 109 180 дка, а за тази – 7 338 506 дка. Към настоящия момент състоянието им е добро. Падналите валежи в началото на август, достигнали в част от полските райони над 90% от пределната полска влагоемност (ППВ), са се отразили благоприятно върху развитието на културите.

Към 07.09.2018 г. са реколтирани 42,07% от площите с маслодаен слънчоглед  или 3 082 696 дка (с 17,91% по-малко спрямо същия период на 2017 г.), при производство – 812 028 тона (-1,03% спрямо предходната година) и среден добив – 263 кг/дка (+20,64%). Площите за реколтиране при царевицата са 4 100 372 дка. От тях са реколтирани 2,90% (87 919 дка). На този етап средният добив е 739 кг/дка, което е с 40,23% повече спрямо същия период на 2017 г. Пропадналите площи по различни причини са 0,14% от засетите площи със слънчоглед (10 441 дка) и 0,02% с царевица за зърно (681 дка).

Прибирането на реколтата и от двете култури продължава. Очаквано производство от слънчоглед е 1,8-1,9 млн. тона, което е по-ниско от предходната година, поради по-малко засети площи. Царевицата за зърно ще надхвърли миналогодишното производство от 2,5 млн. тона. 

Дирекция „Растениевъдство и биологично производство”, МЗХГ

Трайни насаждения

Към този момент при почти всички наблюдавани трайни насаждения и етеричномаслени култури се отчита ръст на производството на годишна база, с между 2,7% (ягоди) и над пет пъти (десертни лозя), сочи оперативния анализ на МЗХГ. Това е свързано основно с увеличение на реколтираните площи, а при някои култури като череши, ябълки, круши и маслодайна роза – и на по-висок среден добив.

При вишните ръстът е с 13,7%, а при сливите и ябълките съответно с 70,3% и 207,3%. Според оперативните данни от областните служби „Земеделие” се отчита ръст на производството на годишна база и на крушите (с 55,7%), малините (5,7%) и лавандулата с 35,8 %, макар средният добив при нея да е намален с 4,7%.

Изключение правят кайсиите и прасковите, чиято продукция е съответно с 52% и 22,3% под нивата отпреди една година. През последната седмица са реколтирани и 50 дка винени лозя. Събраната продукция възлиза на 10 тона при среден добив 200 кг/дка.

МЗХГ към 16.08.2018 г.

Зеленчуци и тютюн

С 91,5% е по-голямо производството на домати на годишна база. Това сочи оперативния анализ на МЗХГ. Увеличението е поради повече реколтираните площи, така по-голям среднен добив. Производството на картофи също нараства съществено – с 24%, което обаче е свързано изцяло с по-ранно прибиране на реколтата през настоящата година.

При пипера засега се отчита малко по-високо производство от миналогодишното, с 3,4%. Към този момент производството на тютюн тип „Ориенталски“ е с 15,7% по-високо спрямо година по-рано, докато при тютюните тип „Вирджиния“ и „Бърлей“ се наблюдава спад, съответно с 26,8% и 47,7%. Според последните оперативни данни, продукцията от повечето наблюдавани пролетни култури е от 2,1% (пъпеши) до 91,3% (фасул) под нивата, отчетени по същото време на 2017 г., поради намаление на реколтираните площи и/или средния добив.

МЗХГ