GGS_sgrada

Първото горско училище


Националната професионалната гимназия по горско стопанство „Хр. Ботев” – Велинград е наследник на първото горско училище, открито на 01.10.1896 г. в м. Чамкория – Боровец, което от 1911 г. до 1925 г. е преместено и функционира в с. Лъджене – сега квартал на Велинград.

Гимназията е единственото в страната училище, строго профилирано в обучението по специалностите „Горско стопанство и дърводобив” и „Горско и ловно стопанство” на професията „Техник-лесовъд“. Разполагаме с отличен екип от професионалисти и изключително богата материална база изразяваща се в модерна и съвременно оборудвана учебна сграда, компютърни кабинети, библиотека, дендрариум с над 350 вида, дивечоразвъдник, разсадник, полигон за стрелба и др.

Работили сме и работим по много проекти с държави като Япония, Швейцария, Испания Чехия, Румъния, Сърбия и Македония. Ежегодно правим обмен на ученици и участваме в редица международни и национални състезания и практически обучения.

За осъществяване на солидна професионална подготовка и неразривна връзка между теория и практика в обучението поддържаме традиционни интеграционни връзки с Лесотехническия университет в София, Учебно опитното горско стопанство „Юндола“, държавните горски и ловни стопанства във Велинград, Ракитово, Чехльово, Селище, а така също и много добро сътрудничество с фирмите Stihl, Husqvarna и Oleo-Mac.

Възпитаниците на гимназията са залесили над 50 хиляди декара млади гори, като и в момента извеждат отгледни сечи, направа на просеки, почвоподготовка, залесяване, таксации на дивеча и още много други горскостопански и ловни мероприятия. От откриването на училището досега в него са подготвени над 6000 специалисти от цялата страна, които работят в системата на горите – в горските и ловни стопанства, в лесозащитни и семеконтролни станции, в проектантски организации, фирми за дърводобив и търговия с дървени материали и на много други места.

През 2013 г. по Международен проект „Интеграл“ училището получава сертификат за качество на образователния процес съгласно изискванията на ISO/IEС 9001:2008.

За дългогодишна успешна образователно-възпитателна дейност гимназията е наградена с орден “Кирил и Методий” ІІ степен.

инж. Стефан Шулев, директор НПГГС „Хр. Ботев”